Rozdział 6 - Sprawdzanie wiadomości i umiejętności lotniczych w okresie ważności licencji. - Personel lotniczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.15.91

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 maja 1968 r.

Rozdział  6.

Sprawdzanie wiadomości i umiejętności lotniczych w okresie ważności licencji.

§  18.
Członek personelu lotniczego powinien posiadać w okresie ważności licencji wiadomości i umiejętności lotnicze nie mniejsze niż wymagane do uzyskania licencji oraz uprawnień wpisanych do jego licencji i dokumentacji szkolenia lotniczego i praktyki lotniczej (§ 26 ust. 2).
§  19.
Eksploatujący statki powietrzne obowiązany jeśli zapewnić członkom personelu lotniczego poprzez szkolenie lotnicze i praktykę lotniczą utrzymanie w okresie ważności ich licencji wymaganych wiadomości i umiejętności.
§  20.
1.
Wiadomości i umiejętności członków personelu lotniczego podlegają sprawdzaniu:
1)
okresowemu,
2)
dorywczemu.
2.
Dorywczego sprawdzania dokonuje się w szczególności:
1)
w razie przedstawienia przez członka personelu lotniczego licencji po okresie dłuższym niż 12 miesięcy od daty wygaśnięcia jej ważności - w celu przedłużenia jej ważności,
2)
przed przystąpieniem przez pilota do wykonywania lotu i na danej trasie lotu,
3)
w razie stwierdzenia objawów obniżenia się wiadomości lub umiejętności członka personelu lotniczego.
3.
Sprawdzania okresowego i dorywczego, z wyjątkiem określonego w ust. 2 pkt 1, dokonuje eksploatujący statki powietrzne; przepis ten nie narusza uprawnień państwowego organu nadzoru nad personelem lotniczym do dokonania sprawdzenia.
4.
Sprawdzenia dorywczego określonego w ust. 2 pkt 1 dokonuje Państwowa Lotnicza Komisja Egzaminacyjna lub państwowy organ nadzoru nad personelem lotniczym albo z jego upoważnienia instytucja (organizacja) prowadząca szkolenia lotnicze.
5.
Sprawdzenia okresowego dokonuje się:
1)
dwa razy w okresie jednego roku na każdym typie statku powietrznego, na którym pilot wykonuje loty - w odniesieniu do pilotów wykonujących loty w międzynarodowym przewozie lotniczym,
2)
dwa razy w okresie jednego roku na najbardziej skomplikowanym typie statku powietrznego używanym przez eksploatującego statki powietrzne - w odniesieniu do pilotów wykonujących loty inne niż w międzynarodowym przewozie lotniczym lub loty na statkach powietrznych o ciężarze do startu większym niż 5.700 kG,
3)
raz w okresie jednego roku na najbardziej przydatnym do tego celu typie statku powietrznego - w odniesieniu do pilotów samolotowych, śmigłowcowych i szybowcowych,
4)
jeżeli członek personelu lotniczego nie wykonywał lotów przez czas dłuższy niż czas dopuszczalny ustalony w programach lub instrukcjach szkolenia lotniczego na danym typie statku powietrznego lub w warunkach określonych w tych programach lub instrukcjach.
6.
W wypadku określonym w ust. 2 pkt 2 należy, uwzględniając rodzaj lotu, który pilot ma wykonać, sprawdzić:
1)
czy pilot posiada wystarczające wiadomości o trasie, wzdłuż której ma wykonać lot, oraz o lotniskach, które mogą być użyte w tym locie, a w szczególności wiadomości dotyczące: terenu, działania służb lotniczych, danych meteorologicznych, w tym sezonowych warunków atmosferycznych, łączności, pomocy nawigacyjnych,
2)
w locie lub przy użyciu urządzeń symulujących lot - czy pilot jest dobrze obznajomiony ze stosowaniem systemu zbliżania do lądowania według przyrządów, który może być wykorzystany w eksploatacji danego statku powietrznego.
7.
Technika pilotażu, a w szczególności umiejętności postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, powinna być sprawdzona przez członka personelu lotniczego posiadającego odpowiednią licencję z uprawnieniem dodatkowym instruktora.
8.
Sprawdzania dokonuje się w drodze egzaminu.
9.
Sprawdzenie wiadomości i umiejętności lotniczych eksploatujący statki powietrzne potwierdza dokonaniem odpowiedniego wpisu w dokumentach szkolenia lotniczego i praktyki lotniczej członka personelu lotniczego (§ 26 ust. 2).
10.
Szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności lotniczych podlegających sprawdzaniu i zasady sprawdzania ustalają programy i instrukcje szkolenia lotniczego (§ 5). Programy te i instrukcje ustalają również częstotliwość sprawdzania okresowego wiadomości i umiejętności członków personelu lotniczego innych niż określeni w ust. 5.
§  21.
1.
Eksploatujący statki powietrzne obowiązany jest nie dopuścić do wykonywania czynności lotniczych wynikających z licencji i wpisanych do niej uprawnień członka i personelu lotniczego, który nie zdał egzaminu sprawdzającego.
2.
W razie trzykrotnego kolejnego niezłożenia egzaminu sprawdzającego eksploatujący statki powietrzne obowiązany jest zgłosić państwowemu organowi nadzoru nad personelem lotniczym wniosek o cofnięcie członkowi personelu lotniczego licencji albo odebranie, zawieszenie lub ograniczenie wynikających z niej uprawnień.