Rozdział 5 - Sprawdzanie wiadomości i umiejętności lotniczych przed wydaniem licencji i dodatkowych uprawnień. - Personel lotniczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.15.91

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 maja 1968 r.

Rozdział  5.

Sprawdzanie wiadomości i umiejętności lotniczych przed wydaniem licencji i dodatkowych uprawnień.

§  12.
1.
Wiadomości i umiejętności lotnicze kandydatów ubiegających się o uzyskanie licencji oraz wpisywanych do nich uprawnień podlegają sprawdzeniu w drodze egzaminu teoretycznego i praktycznego.
2.
Kandydat może być dopuszczony do egzaminu, jeżeli odpowiada wymaganiom dotyczącym wieku, sprawności fizycznej i psychicznej, wykształcenia i praktyki, określonym dla licencji lub dla uprawnienia, o które się ubiega, oraz kwalifikacjom moralnym.
3.
O dopuszczeniu kandydata do egzaminu i terminie egzaminu decyduje państwowy organ nadzoru nad personelem lotniczym; organ ten może dopuścić do egzaminu teoretycznego kandydata, który nie odpowiada wymaganiom dotyczącym praktyki.
4.
Kandydat powinien wnieść do Ministerstwa Komunikacji podanie o dopuszczenie go do egzaminu, sporządzone według wzoru określonego przez państwowy organ nadzoru nad personelem lotniczym. Do podania należy dołączyć:
1)
życiorys,
2)
poświadczony notarialnie odpis świadectwa szkolnego lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej; zamiast poświadczonego notarialnie odpisu może być przedstawiony państwowemu organowi nadzoru nad personelem lotniczym oryginał dokumentu w celu poświadczenia jego odpisu przez ten organ,
3)
opinię instytucji, organizacji społecznej lub szkoły o kwalifikacjach moralnych kandydata,
4)
orzeczenie o sprawności fizycznej i psychicznej (§ 11),
5)
zaświadczenie stwierdzające odbycie odpowiedniej praktyki lub szkolenia lotniczego albo obydwa takie zaświadczenia,
6)
trzy fotografie.
5.
Kandydat powinien przed przystąpieniem do egzaminu przedstawić państwowemu organowi nadzoru nad personelem lotniczym:
1)
dowód osobisty lub świadectwo urodzenia, jeżeli jeszcze nie posiada dowodu osobistego,
2)
odpowiednie świadectwo radiooperatora wydane przez Ministerstwo Łączności, jeżeli ubiega się o uzyskanie licencji radiooperatora pokładowego lub licencji radiotelefonisty pokładowego.
6.
Kandydat posiadający jedną z licencji może być przez państwowy organ nadzoru nad personelem lotniczym zwolniony z obowiązku złożenia niektórych dokumentów wymienionych w ust. 4.
§  13.
1.
Egzaminy przeprowadza komisja egzaminacyjna, zwana dalej "Państwową Lotniczą Komisją Egzaminacyjną".
2.
Skład Państwowej Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej, regulamin jej pracy, sposób dokonywania ocen wyników egzaminów ustala Minister Komunikacji.
3.
Wysokość wynagrodzenia członków komisji za przeprowadzanie egzaminów ustala Minister Komunikacji w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac.
§  14.
1.
Do egzaminu praktycznego może być dopuszczony tylko ten kandydat, który zdał egzamin teoretyczny. Jeżeli kandydat nie przystąpi do egzaminu praktycznego w ciągu 12 miesięcy od daty złożenia egzaminu teoretycznego, dopuszczenie do egzaminu praktycznego może być uzależnione przez państwowy organ nadzoru nad personelem lotniczym od ponownego złożenia egzaminu teoretycznego ze wszystkich lub niektórych wiadomości.
2.
Kandydat, który otrzymał ocenę niedostateczną z wiadomości lub umiejętności będącej przedmiotem egzaminu, może być dopuszczony do egzaminu poprawkowego z tego przedmiotu w terminie nie krótszym niż 1 miesiąc i nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty otrzymania tej oceny.
3.
Jeżeli kandydat:
1)
otrzymał ocenę niedostateczną z więcej niż jednego przedmiotu lub
2)
nie zdał określonego w ust. 2 egzaminu poprawkowego, lub
3)
nie zgłosił się do egzaminu poprawkowego w 6-miesięcznym terminie określonym w ust. 2,

egzamin uważa się za nie zdany w całości; do ponownego egzaminu kandydat może być dopuszczony w terminie nie krótszym niż 3 miesiące od daty złożenia egzaminu z wynikiem ujemnym (pkt 1 i 2) lub od daty, w której egzamin miał nastąpić (pkt 3). Kandydat ubiegający się o uzyskanie licencji pilota samolotowego turystycznego, pilota szybowcowego, pilota śmigłowcowego turystycznego lub pilota balonu wolnego albo skoczka spadochronowego może być dopuszczony do ponownego egzaminu w terminie nie krótszym niż 1 miesiąc od tych terminów.

4.
Egzamin może być składany trzykrotnie.
5.
Dowodem zdania egzaminu jest świadectwo wydawane przez państwowy organ nadzoru nad personelem lotniczym na żądanie osoby egzaminowanej.
§  15.
Państwowy organ nadzoru nad personelem lotniczym może na wniosek kandydata zwolnić go od składania egzaminu ze wszystkich lub niektórych przedmiotów, jeżeli kandydat:
1)
przedstawi:
a)
świadectwo złożenia egzaminu w zakresie wymaganym do wydania licencji lub wpisywanego do licencji uprawnienia w państwowej szkole lub wyższej uczelni albo w instytucji (organizacji) prowadzącej szkolenie lotnicze lub
b)
świadectwo odbycia odpowiedniego szkolenia (np. świadectwo robotnika wykwalifikowanego, dyplom mistrza) oraz
c)
dowód, że od czasu uzyskania świadectwa określonego pod lit. a) lub b) posiadał praktykę wystarczającą do utrzymania kwalifikacji w danym zakresie, lub
2)
zdał przed Państwową Lotniczą Komisją Egzaminacyjną egzamin z danego przedmiotu w ciągu 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających przystąpienie do egzaminu, którego dotyczy wniosek, lub
3)
posiada polską licencję, dla której uzyskania wymagania dotyczące tego przedmiotu są co najmniej takie same.
§  16.
1.
Kandydata, który nabył kwalifikacje lotnicze w polskim lotnictwie wojskowym, państwowy organ nadzoru nad personelem lotniczym zwalnia od składania egzaminu ze wszystkich lub niektórych przedmiotów, jeżeli:
1)
kwalifikacje te zostały stwierdzone odpowiednim dokumentem wydanym przez właściwy organ wojskowy, a nie są mniejsze od kwalifikacji wymaganych przez niniejsze rozporządzenie i szczegółowe przepisy,
2)
przerwa w wykonywaniu przez kandydata czynności lotniczych nie przekracza 12 miesięcy.
2.
Osoba pełniąca czynną służbę wojskową może ubiegać się o wydanie jej licencji lub wpisywanych do niej uprawnień tylko za zgodą właściwego organu wojskowego.
§  17.
Kandydata, który nabył kwalifikacje lotnicze za granicą, państwowy organ nadzoru nad personelem lotniczym może zwolnić od składania egzaminu ze wszystkich lub niektórych przedmiotów, jeżeli:
1)
kwalifikacje te zostały stwierdzone odpowiednim dokumentem wydanym przez właściwy organ obcego państwa, a nie są mniejsze od kwalifikacji wymaganych przez niniejsze rozporządzenie i szczegółowe przepisy,
2)
przerwa w wykonywaniu przez kandydata czynności lotniczych nie przekracza 12 miesięcy.