Rozdział 4 - Badania lotniczo-lekarskie. - Personel lotniczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.15.91

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 maja 1968 r.

Rozdział  4.

Badania lotniczo-lekarskie.

§  7.
Sprawność fizyczna i psychiczna osób ubiegających się o dopuszczenie do praktycznego lotniczego szkolenia się w powietrzu oraz wydanie lub przedłużenie ważności licencji lub dodatkowego uprawnienia instruktora lub pilota (skoczka spadochronowego) doświadczalnego podlega sprawdzeniu w drodze badań lotniczo-lekarskich, przeprowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami (§ 3 ust. 4).
§  8.
1.
Badania lotniczo-lekarskie przeprowadzają:
1)
cywilne komisje lotniczo-lekarskie określone przez Ministra Komunikacji,
2)
wojskowe komisje lotniczo-lekarskie.
2.
Badania lotniczo-lekarskie kandydatów na uczniów-skoczków spadochronowych przeprowadzają również inne niż określone w ust. 1 pkt 2 wojskowe komisje lekarskie określone przez Ministra Obrony Narodowej.
3.
Określone w ust. 1 i 2 komisje zwane są w dalszym ciągu niniejszego rozporządzenia komisjami lotniczo-lekarskimi.
§  9.
1.
Komisje lotniczo-lekarskie przeprowadzają badania:
1)
wstępne,
2)
okresowe,
3)
okolicznościowe.
2.
Badaniom wstępnym podlegają osoby ubiegające się o dopuszczenie do praktycznego lotniczego szkolenia się w powietrzu oraz o wydanie licencji kontrolera ruchu lotniczego.
3.
Badaniom okresowym podlegają uczniowie-piloci (uczniowie-skoczkowie spadochronowi) oraz osoby ubiegające się o wydanie lub przedłużenie ważności licencji lub dodatkowego uprawnienia.
4.
Badaniom okolicznościowym podlegają uczniowie-piloci (uczniowie-skoczkowie spadochronowi) i członkowie personelu lotniczego:
1)
po wypadku lotniczym,
2)
po przebytej chorobie - na żądanie osoby bezpośrednio kierującej lotami,
3)
na żądanie państwowego organu nadzoru nad personelem lotniczym.
§  10.
1.
Badania okresowe przeprowadza się w okresach nie dłuższych niż:
1)
co 24 miesiące - w stosunku do pilotów: samolotowego turystycznego, szybowcowego, śmigłowcowego turystycznego, balonu wolnego oraz do skoczka spadochronowego i do radiotelefonisty pokładowego,
2)
co 12 miesięcy - w stosunku do ucznia-pilota (ucznia-skoczka spadochronowego), do pilotów: samolotowego zawodowego II klasy i śmigłowcowego zawodowego oraz do nawigatora, mechanika pokładowego, radiooperatora pokładowego, kontrolera ruchu lotniczego oraz do osoby posiadającej dodatkowe uprawnienie pilota (skoczka spadochronowego doświadczalnego),
3)
co 6 miesięcy - w stosunku do pilotów: samolotowego zawodowego I klasy i samolotowego liniowego.
2.
Jeżeli członek personelu lotniczego przekroczył wiek 50 lat, okres między badaniami lotniczymi lekarskimi (ust. 1 pkt 1) nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.
3.
Jeżeli członek personelu lotniczego znajduje się za granicą przez okres dłuższy niż okres między badaniami lotniczo-lekarskimi:
1)
orzeczenie o sprawności fizycznej i psychicznej tego członka personelu lotniczego wydane przez właściwy organ obcego państwa uznaje się za ważne, jeżeli wymagania dotyczące tej sprawności zastosowane przy wydaniu orzeczenia nie są mniejsze od wymagań określonych przepisami międzynarodowymi, lub
2)
okres między badaniami może być przez państwowy organ nadzoru nad personelem lotniczym przedłużony:
a)
o 6 miesięcy - jeżeli chodzi o członka personelu lotniczego wykonującego czynności lotnicze bez wynagrodzenia lub na statkach powietrznych nie używanych odpłatnie,
b)
dwukrotnie kolejno o 3 miesiące - jeżeli chodzi o członka personelu lotniczego wykonującego czynności lotnicze za wynagrodzeniem lub na statkach powietrznych używanych odpłatnie.
4.
W wypadkach określonych w ust. 3 pkt 2 okres między badaniami może być przedłużony na podstawie odpowiedniego świadectwa wydanego przez lekarza posiadającego praktykę w badaniu personelu lotniczego.
5.
Przepisy ust. 3 pkt 2 i ust. 4 stosuje się odpowiednio, jeżeli członek personelu lotniczego nie może być poddany badaniom lotniczo-lekarskim przez komisję lotniczo-lekarską z innego niż pobyt za granicą uzasadnionego powodu uznanego przez państwowy organ nadzoru nad personelem lotniczym.
§  11.
1.
Na podstawie wyników badania komisja lotniczo-lekarska wydaje osobie badanej orzeczenie o sprawności fizycznej i psychicznej.
2.
Od orzeczeń komisji lotniczo-lekarskich określonych w § 8 ust. 1 przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia.
3.
Decyzja Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej jest ostateczna.