Personalna wymiana osób między Polską a Rosją i Ukrainą. - Dz.U.1923.38.249 - OpenLEX

Personalna wymiana osób między Polską a Rosją i Ukrainą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.38.249

Akt indywidualny
Wersja od: 12 kwietnia 1923 r.

USTAWA
z dnia 16 marca 1923 r.
w przedmiocie personalnej wymiany osób między Polską a Rosją i Ukrainą.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszani ustawę następującej treści:

Rada Ministrów władna jest ustalić listą, obejmującą najwyżej trzysta czterdzieści (340) osób, przebywających w Polsce, które będą wydane Rosji i Ukrainie przy równoczesnem wydaniu przez rządy Rosji i ukrainy osób, przebywających w Rosji (łącznie z Białorusią) i Ukrainie, których listą i liczbą ustali Rada Ministrów.

Rada Ministrów określi warunki powyższej wymiany i wyda zarządzenia, zmierzające do jej wykonania. W szczególności może także postanowić, że postępowanie sądowe, administracyjne, dyscyplinarne lub inne pozasądowe wszczęte przeciw osobom, przeznaczonym do wymiany, jakoteż wykonanie kar względem tych osób ma być przez właściwe władze (sądy) zawieszone.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrom: Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.