Persja-Polska. Układ dodatkowy do konwencji handlowej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Cesarstwem Perskiem z dnia 19 marca 1927 r. Warszawa.1930.11.04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.59.478

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 czerwca 1931 r.

UKŁAD DODATKOWY
do konwencji handlowej pomiędzy Rzeczypospolitą Polską i Cesarstwem Perskiem z dn. 19 marca 1927 r., podpisany w Warszawie dn. 4 listopada 1930 r.

(Ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 27 lutego 1931 r. - Dz. U. R. P. Nr. 20, poz. 117).

Przekład.

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

MY, IGNACY MOŚCICKI,

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

wszem wobec i każdemu zosobna, komu o tem wiedzieć należy, wiadomem czynimy:

Dnia czwartego listopada tysiąc dziewięćset trzydziestego roku podpisany został w Warszawie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Cesarstwa Perskiego w formie wymiany not układ dodatkowy do konwencji handlowej pomiędzy Rzecząpospoiitą Polską i Cesarstwem Perskiem z dnia 19 marca 1927 r. o następującem brzmieniu dosłownem:

RZECZPOSPOLITA POLSKA

République de Pologne

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH

Ministére des Affaires Étrangères

Warszawa, dnia 4 listopada 1930 r.

Panie Ministrze,

Wobec jednomyślnego pragnienia naszych odnośnych Rządów, aby uzupełnić pewnemi postanowieniami dodatkowemi umowę handlową między Rzecząpospolitą Polską i Cesarstwem Perskiem, podpisaną w Teheranie dnia 19 marca 1927 r., mam zaszczyt zakomunikować Panu, będąc należycie upełnomocnionym w tym celu, co następuje:

1.
Rząd polski zobowiązuje się stosować do niżej wymienionych towarów pochodzących i przychodzących z Persji, przy ich przywozie do terytorjum celnego polskiego, następującą stawkę celną:
Pozycja polskiej taryfy celnejNazwa towaru
ex. Nr. 7-1.Owoce suszone egzotyczne odmiany moreli t, zw. "gejsi", niekrajane, z pestkami, zgodne z próbkami złożonemi w urzędach celnych w Warszawie, Stołpcach, Zdołbunowie, Gdyni, Zebrzydowicach, Gdańsku,
zł 34.46.
2.
Rząd Polski przyjmuje do wiadomości, że Cesarski Rząd Perski zobowiązuje się ze swej strony nie podnosić, podczas trwania umowy handlowej polsko-perskiej z dnia 19 marca 1927 r. stawek celnych na następujący towar polski:
Pozycja perskiej taryfy celnejNazwa towaru
ex. Nr. 32 lit. E.Srebra stołowe, dla których obecnie stawka celna ustalona jest na 20%.

Postanowienia powyższe wzajemnie przyjęte uważane są jako ustanawiające układ dodatkowy do wyżej wymienionej umowy handlowej. Układ niniejszy wejdzie w życie 15 dnia od daty notyfikowania przez Rząd Polski Cesarskiemu Rządowi Perskiemu o ratyfikacji wspomnianego układu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i skutki jego ustaną z wygaśnięciem umowy handlowej polsko-perskiej z dn. 19 marca 1927 r.

Zechce Pan przyjąć, Panie Ministrze, zapewnienia mego wysokiego poważania.

(-) August Zaleski

Do

Jego Ekscelencji Pana

A. K. Assad - Bahador

Posła Nadzwyczajnego i Ministra

Pełnomocnego Persji

w Warszawie

POSELSTWO PERSKIE

Nr. 331

Warszawa, dn. 4 listopada 1930 r.

Panie Ministrze,

Wobec jednomyślnego pragnienia naszych odnośnych Rządów, aby uzupełnić pewnemi postanowieniami dodatkowemi umowę handlową między Cesarstwem Perskiem, a Rzecząpospolitą Polską, podpisaną w Teheranie dnia 19 marca 1927 r. mam zaszczyt zakomunikować Waszej Ekscelencji, będąc należycie upełnomocniony w tym celu, co następuje:

1.
Cesarski Rząd Perski zobowiązuje się nie podnosić podczas trwania umowy handlowej persko-polskiej z dn. 19 marca 1927 r. stawek celnych na następujący towar polski:
Pozycja perskiej taryfy celnejNazwa towaru
ex. Nr. 32 lit. E.Srebra stołowe, dla których obecnie stawka celna ustalona jest na 20%.
2.
Cesarski Rząd Perski przyjmuje do wiadomości, że Rząd Polski zobowiązuje się, ze swej strony stosować do niżej wymienionych towarów pochodzących i przychodzących z Persji, przy ich przywozie do terytorjum celnego polskiego następującą stawkę celną:
Pozycja polskiej taryfy celnejNazwa towaru
ex. Nr. 7 - 1Owoce suszone egzotycznej odmiany moreli t. zw. "gejsi", niekrajane, z pestkami, zgodne z próbkami złożonemi w urzędach celnych w Warszawie, Stołpcach, Zdołbunowie, Gdyni, Zebrzydowicach, Gdańsku,
zł 34.46.

Postanowienia powyższe wzajemnie przyjęte uważane są jako ustanawiające układ dodatkowy są wyżej wymienionej umowy handlowej. Układ niniejszy wejdzie w życie 15-go dnia od daty notyfikowania przez Rząd Polski Cesarskiemu Rządowi Perskiemu o ratyfikacji wspomnianego układu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i skutki jego ustaną z wygaśnięciem umowy handlowej polsko-perskiej z dn. 19 marca 1927 r.

Zechce Pan przyjąć, Panie Ministrze, zapewnienia mego bardzo wysokiego poważania.

Do

Jego Ekscelencji Pana

Augusta Zaleskiego

Ministra Spraw Zagranicznych

w Warszawie

Zaznajomiwszy się z powyższym układem dodatkowym, uznaliśmy go i uznajemy za słuszny zarówno w całości, jak i każde z zawartych w nim postanowień; oświadczamy, że jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony i przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

W Warszawie, dnia 5 maja 1931 r.