Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.122.1043

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 lipca 2002 r.
w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Restrukturyzacji Finansów Publicznych.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do Spraw Restrukturyzacji Finansów Publicznych, zwanego dalej "Pełnomocnikiem", w randze sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.
§  2. 
1.  Do zadań Pełnomocnika należy przygotowanie koncepcji reformy finansów publicznych i koordynacja jej realizacji, a zwłaszcza inicjowanie i koordynowanie prac zmierzających do przebudowy systemu finansów publicznych zgodnie z wymogami Unii Europejskiej.
2.  Zadania określone w ust. 1 Pełnomocnik realizuje w szczególności przez:
1) przygotowanie harmonogramu prac w zakresie reformy finansów publicznych,
2) inicjowanie i prowadzenie prac związanych z przygotowaniem aktów prawnych i projektów zmian organizacyjnych dotyczących reformy finansów publicznych,
3) koordynację prac wdrożeniowych dotyczących reformy finansów publicznych,
4) upowszechnianie problematyki reformy finansów publicznych oraz inspirowanie przedsięwzięć edukacyjnych, służących społecznemu zrozumieniu znaczenia tych reform.
§  3.  Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji niezbędnych w realizacji jego zadań.
§  4. 
1.  Pełnomocnik, w zakresie przygotowywanych projektów aktów prawnych wynikających z realizacji jego zadań, współdziała z Ministrem Finansów.
2.  Pełnomocnik może, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, przedstawiać Radzie Ministrów do rozpatrzenia projekty aktów prawnych wynikających z zakresu jego działania.
§  5.  Projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych, mających znaczenie dla funkcjonowania systemu finansów publicznych, a także w zakresie wdrażania reformy finansów publicznych, podlegają zaopiniowaniu przez Pełnomocnika.
§  6. 
1.  Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów:
1) analizy, oceny i wnioski, związane z zakresem jego działania,
2) coroczne informacje o swojej pracy.
2.  Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o wszystkich zagrożeniach realizacji zadań, o których mowa w § 2.
§  7.  Pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczym lub do opracowania określonych zagadnień oraz zlecać przeprowadzenie ekspertyz.
§  8.  Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi Ministerstwo Finansów.
§  9.  Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa w części dotyczącej Ministerstwa Finansów.
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.