Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.135.906

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 14 lipca 2010 r.
w sprawie pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej

Na podstawie art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. Nr 65, poz. 404) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy tryb powoływania i odwoływania pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych, zwanego dalej "pełnomocnikiem";
2) sposób wykonywania przez pełnomocnika obowiązku monitorowania działalności spółki w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy wymienionej w pkt 1.
§  2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) ustawa - ustawę z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych;
2) minister - ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa albo innego ministra, który wykonuje w spółce prawa z akcji albo udziałów należących do Skarbu Państwa;
3) dyrektor Centrum - dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
4) spółka - spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy.
§  3.
1. Zarząd spółki w terminie 5 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wyznacza kandydata na pełnomocnika.
2. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, po wyrażeniu pisemnej zgody na objęcie stanowiska pełnomocnika, w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji zarządu o wyznaczeniu przedstawia zarządowi spółki do wglądu dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy, oraz składa zarządowi spółki:
1) oświadczenie, że korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
3) informację o obecnym zatrudnieniu wraz ze wskazaniem stanowiska służbowego;
4) informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej oraz posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.
3. Zarząd spółki sporządza dwa egzemplarze wniosku o wyrażenie zgody na powołanie kandydata, o którym mowa w ust. 1, na stanowisko pełnomocnika i przesyła je, w terminie 5 dni od wyznaczenia kandydata, po jednym egzemplarzu do ministra oraz do dyrektora Centrum.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
1) informacje o kandydacie, w tym:
a) imię i nazwisko,
b) miejsce zamieszkania,
c) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,
d) informację o obecnym zatrudnieniu wraz ze wskazaniem stanowiska służbowego,
e) informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej oraz posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym,
f) numer telefonu służbowego oraz adres poczty elektronicznej;
2) projekt zakresu obowiązków kandydata;
3) oświadczenie zarządu spółki o spełnieniu przez kandydata warunków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, wraz z kopiami dokumentów potwierdzających ich spełnienie, poświadczonymi przez osobę upoważnioną przez zarząd spółki za zgodność z oryginałem.
5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, zarząd spółki dołącza schemat struktury organizacyjnej spółki, w którym uwzględniono pełnomocnika.
6. Minister przekazuje niezwłocznie kopię wniosku, o którym mowa w ust. 3, do wiadomości Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W przypadku zmiany w zakresie informacji, o których mowa w § 8, minister niezwłocznie informuje o tym Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
§  4.
1. Minister rozpatruje wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 3, w terminie 5 dni od dnia jego otrzymania, w tym w szczególności:
1) sprawdza kompletność wniosku pod względem formalnym;
2) analizuje informacje zawarte we wniosku;
3) przeprowadza rozmowę z kandydatem na pełnomocnika, w trakcie której sprawdza, czy kandydat na pełnomocnika daje rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków.
2. Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 3, minister:
1) wyraża zgodę na powołanie kandydata na stanowisko pełnomocnika albo
2) nie wyraża zgody na powołanie kandydata na stanowisko pełnomocnika, zwracając się do zarządu spółki o wyznaczenie innego kandydata.
3. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 3, jest niekompletny:
1) minister zwraca wniosek zarządowi spółki w celu uzupełnienia;
2) zarząd spółki uzupełnia wniosek w zakresie wskazanym przez ministra oraz nie później niż w ciągu 5 dni od dnia otrzymania zwróconego wniosku ponownie składa uzupełniony wniosek.
4. Do rozpatrzenia uzupełnionego wniosku stosuje się ust. 1.
5. W przypadku niewyrażenia zgody na powołanie kandydata na stanowisko pełnomocnika minister przekazuje zarządowi spółki oraz dyrektorowi Centrum informacje o przyczynach niewyrażenia zgody, zobowiązując zarząd spółki do wyznaczenia innego kandydata w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o niewyrażeniu zgody. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio.
6. Zarząd spółki nie może ponownie zgłosić kandydata, na powołanie którego nie uzyskał zgody ministra.
7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do rozpatrywania wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 3, przez dyrektora Centrum.
§  5.
1. Po uzyskaniu zgody ministra oraz dyrektora Centrum, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, zarząd spółki powołuje pełnomocnika w drodze uchwały.
2. Zarząd spółki, niezwłocznie po powołaniu pełnomocnika, przekazuje ministrowi oraz dyrektorowi Centrum kopie:
1) uchwały, o której mowa w ust. 1;
2) zakresu obowiązków pełnomocnika.
§  6.
1. Pełnomocnika odwołuje zarząd spółki, w drodze uchwały, po uzyskaniu zgody ministra oraz dyrektora Centrum.
2. Zarząd spółki sporządza dwa egzemplarze wniosku o wyrażenie zgody na odwołanie pełnomocnika i przesyła je, po jednym egzemplarzu, odpowiednio do ministra oraz do dyrektora Centrum. Przepis § 3 ust. 6 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1) imię i nazwisko pełnomocnika;
2) wskazanie daty powołania pełnomocnika;
3) kopie zgód wydanych zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1, dotyczących odwoływanego pełnomocnika;
4) uzasadnienie wniosku obejmujące w szczególności wskazanie przyczyn uzasadniających odwołanie pełnomocnika.
4. W przypadku złożenia wniosku o odwołanie pełnomocnika zarząd spółki jest zobowiązany złożyć jednocześnie wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 3, dotyczący powołania następnego pełnomocnika, z wyjątkiem sytuacji, w której odwołanie pełnomocnika jest związane ze zniesieniem obowiązku utrzymywania takiego stanowiska w spółce.
§  7.
1. Minister, w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 2:
1) wyraża zgodę na odwołanie pełnomocnika albo
2) nie wyraża zgody na odwołanie pełnomocnika, przedstawiając zarządowi spółki pisemne uzasadnienie swojego stanowiska w tej sprawie.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozpatrywania wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 2, przez dyrektora Centrum.
§  8. W przypadku wystąpienia zmiany w zakresie następujących informacji dotyczących pełnomocnika:
1) imienia lub nazwiska,
2) miejsca zamieszkania,
3) numeru dokumentu identyfikacji osobowej,
4) danych o obecnym zatrudnieniu lub stanowisku służbowym,
5) numeru telefonu służbowego lub adresu poczty elektronicznej

- pełnomocnik niezwłocznie informuje o zmianie zarząd spółki, ministra oraz dyrektora Centrum.

§  9. Spółka zapewnia pełnomocnikowi warunki organizacyjno-techniczne niezbędne do efektywnego wykonywania zadań.
§  10.
1. Pełnomocnik jest zawiadamiany pisemnie przez zarząd spółki o terminie, miejscu oraz porządku obrad posiedzenia zarządu w przypadku planowanego rozpatrywania spraw, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy, lub właściwego organu spółki w przypadku spraw, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy, w terminie określonym w statucie, umowie spółki lub regulaminie organu spółki, jednakże nie później niż na dwa dni przed posiedzeniem właściwego organu.
2. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, zarząd spółki dołącza materiały i dokumenty dotyczące spraw, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy.
3. Zarząd spółki udostępnia pełnomocnikowi pisemną informację o zamiarze dokonania przez spółkę czynności, o której mowa w art. 2 ust. 1 lub 2 ustawy, wraz z kopiami dokumentów dotyczących tej czynności lub zdarzenia, nie później niż na dwa dni przed planowanym dokonaniem czynności.
4. Pełnomocnik niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia posiedzenia organu spółki, odbycia zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, przedkłada ministrowi informacje o sprawach, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy, będących przedmiotem posiedzenia, zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia.
§  11.
1. Pełnomocnik występuje do organów spółki z wnioskiem o udostępnienie wszelkich dokumentów, informacji oraz wyjaśnień dotyczących spraw, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy, w formie pisemnej.
2. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami, pełnomocnik może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, w formie innej niż pisemna, w szczególności w formie ustnej lub z wykorzystaniem urządzeń służących do porozumiewania się na odległość lub poczty elektronicznej.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, pełnomocnik, po wystąpieniu z żądaniem, w terminie nie dłuższym niż 3 dni, sporządza notatkę, w której wskazuje, w szczególności:
1) okoliczności, o których mowa w ust. 2;
2) formę zgłoszonego żądania;
3) datę zgłoszenia żądania;
4) organ spółki, do którego wystąpił z żądaniem;
5) zakres dokumentów, informacji lub wyjaśnień objętych żądaniem.
4. Kopię notatki, o której mowa w ust. 3, pełnomocnik niezwłocznie przekazuje organowi, do którego wystąpił z żądaniem, oraz w przypadku gdy żądanie zostało wystosowane do organu innego niż zarząd spółki - zarządowi spółki.
§  12.
1. Informacje lub wyjaśnienia, przekazywane pełnomocnikowi w związku z wnioskiem, o którym mowa w § 11 ust. 1, właściwy organ spółki, z zastrzeżeniem ust. 2, przekazuje pełnomocnikowi w formie pisemnej.
2. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami lub w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 2, organ, do którego pełnomocnik wystąpił z żądaniem, o którym mowa w § 11 ust. 1, może udzielić informacji lub wyjaśnień w formie innej niż pisemna, w szczególności w formie ustnej lub z wykorzystaniem urządzeń służących do porozumiewania się na odległość lub poczty elektronicznej.
§  13.
1. Pełnomocnik z czynności związanych z wykonywaniem obowiązków, dotyczących spraw, o których mowa w art. 2 ust. 1 oraz 2 ustawy, dokonanych w formie innej niż pisemna, a w szczególności w przypadku, o którym mowa w § 12 ust. 2, odpowiednio do charakteru tej czynności sporządza notatkę, protokół lub inny dokument, w którym zawiera informację o podjętych przez siebie działaniach.
2. W przypadku gdy dokument, o którym mowa w ust. 1, został wytworzony w związku z informacjami przekazanymi w formie innej niż pisemna, osoby, które udzieliły takiej informacji, są zobowiązane do jego parafowania. W przypadku odmowy parafowania pełnomocnik zaznacza to na dokumencie wraz z podaniem daty i przyczyn tej odmowy.
§  14. Pełnomocnik zabezpiecza i przechowuje dokumentację dotyczącą wszystkich czynności podejmowanych przez niego w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy.
§  15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.