§ 3. - Pełnienie zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.184.1237

Akt utracił moc
Wersja od: 3 listopada 2010 r.
§  3.
1.
Wyznaczenie żołnierza zawodowego, zwanego dalej "żołnierzem", do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa następuje w przypadkach pełnienia tej służby na stanowiskach służbowych:
1)
w polskich przedstawicielstwach wojskowych przy:
a)
organizacjach międzynarodowych,
b)
międzynarodowych strukturach wojskowych;
2)
bezpośrednio w strukturach organizacji międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych;
3)
w ataszatach obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych i w stałych przedstawicielstwach przy organizacjach międzynarodowych, podległych ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, mających siedzibę poza granicami państwa;
4)
przy siłach zbrojnych albo przy innych strukturach obronnych państw obcych.
2.
Stanowiska służbowe, o których mowa w ust. 1, ujmuje się w etatach "Wykazy stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa", zwanych dalej "Wykazami", prowadzonych oddzielnie dla stanowisk służbowych, o których mowa w ust. 1.
3.
Świadczenia określone w rozporządzeniu są wypłacane ze środków budżetowych dysponenta właściwego ze względu na podległość jednostki organizacyjnej, w której żołnierz pełni służbę poza granicami państwa.
4.
Żołnierzowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, wyznaczonemu do służby na stanowisku służbowym w ataszacie obrony świadczenia są wypłacane z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.
5.
Do żołnierza pełniącego służbę poza granicami państwa w stałych przedstawicielstwach przy organizacjach międzynarodowych podległych ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, mających siedzibę poza granicami państwa, stosuje się przepisy dotyczące świadczeń określonych w art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm.2)), przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej. Do żołnierza tego nie mają zastosowania postanowienia § 13-21 i 23.