§ 12. - Pełnienie zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.184.1237

Akt utracił moc
Wersja od: 3 listopada 2010 r.
§  12.
Żołnierz wyznaczony do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa ma prawo przebywać w miejscu pełnienia służby wraz z małżonkiem i dziećmi pozostającymi na jego utrzymaniu, zwanymi dalej "członkami rodziny".