Art. 62. - Pasze. - Dz.U.2021.278 t.j. - OpenLEX

Art. 62. - Pasze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.278 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2022 r.
Art.  62. 

Ilekroć w przepisach wdrażających lub wykonujących przepisy Unii Europejskiej lub w innych przepisach dotyczących środków żywienia zwierząt jest mowa o:

1)
środkach żywienia zwierząt - należy przez to rozumieć pasze w rozumieniu art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 178/2002;
2)
przepisach o środkach żywienia zwierząt - należy przez to rozumieć przepisy ustawy.