Przepisy przejściowe i przepis końcowy - Rozdział 7 - Partnerstwo publiczno-prywatne. - Dz.U.2022.407 t.j. - OpenLEX

Rozdział 7 - Przepisy przejściowe i przepis końcowy - Partnerstwo publiczno-prywatne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.407 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r.

Rozdział  7

Przepisy przejściowe i przepis końcowy

1. 
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. 
Czynności dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych pozostają w mocy.

Traci moc ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 1420 oraz z 2008 r. poz. 1058).

Ustawa wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia 3 .

3 Ustawa została ogłoszona w dniu 5 lutego 2009 r.