[Obowiązek dokonania oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego] - Art. 3a. -... - Dz.U.2022.407 t.j. - OpenLEX

Art. 3a. - [Obowiązek dokonania oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego] - Partnerstwo publiczno-prywatne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.407 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r.
Art.  3a.  [Obowiązek dokonania oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego]
1. 
Przed wszczęciem postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego podmiot publiczny sporządza ocenę efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w porównaniu do efektywności jego realizacji w inny sposób, w szczególności przy wykorzystaniu wyłącznie środków publicznych.
2. 
Dokonując oceny, o której mowa w ust. 1, podmiot publiczny uwzględnia w szczególności zakładany podział zadań i ryzyk pomiędzy podmiot publiczny i partnera prywatnego, szacowane koszty cyklu życia przedsięwzięcia i czas niezbędny do jego realizacji oraz wysokość opłat pobieranych od użytkowników, jeżeli takie opłaty są planowane, oraz warunki ich zmiany.