[Udzielanie informacji przez podmiot publiczny na żądanie ministra] - Art. 16c. - Partnerstwo publiczno-prywatne. - Dz.U.2022.407 t.j. - OpenLEX

Art. 16c. - [Udzielanie informacji przez podmiot publiczny na żądanie ministra] - Partnerstwo publiczno-prywatne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.407 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r.
Art.  16c.  [Udzielanie informacji przez podmiot publiczny na żądanie ministra]

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w celu realizacji zadań określonych w niniejszym rozdziale, może, w każdym czasie, zwrócić się do podmiotu publicznego z żądaniem udzielenia informacji dotyczących wykonywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, a podmiot publiczny jest obowiązany niezwłocznie takich informacji udzielić. Jeżeli udzielenie informacji nie jest możliwe w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania, podmiot publiczny zawiadamia o tym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, podając przyczynę nieudzielenia informacji i wskazując dodatkowy termin ich udzielenia.