Art. 41. - Partnerstwo publiczno-prywatne. - Dz.U.2005.169.1420 - OpenLEX

Art. 41. - Partnerstwo publiczno-prywatne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.169.1420

Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 2008 r.
Art.  41.

W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm.14)) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:

"Art. 5a. Do zadań z zakresu zarządzania infrastrukturą kolejową o znaczeniu obronnym, przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420) nie stosuje się.".