Art. 4. - Partnerstwo publiczno-prywatne. - Dz.U.2005.169.1420 - OpenLEX

Art. 4. - Partnerstwo publiczno-prywatne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.169.1420

Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 2008 r.
Art.  4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)
inwestycja - budowę, rozbudowę, przebudowę połączoną z eksploatacją, utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, będącym przedmiotem tej inwestycji albo z nią związanym, lub świadczenie powiązanych z nim usług publicznych;
2)
partner prywatny - następujące podmioty:
a)
przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
b)
organizację pozarządową,
c)
kościół lub inny związek wyznaniowy,
d)
podmiot zagraniczny, jeżeli jest przedsiębiorcą w rozumieniu prawa kraju rejestracji i spełnia warunki do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej;
3)
podmiot publiczny - następujące podmioty:
a)
organy administracji rządowej,
b)
jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,
c)
fundusze celowe,
d)
państwowe szkoły wyższe,
e)
jednostki badawczo-rozwojowe,
f)
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
g)
państwowe lub samorządowe instytucje kultury,
h)
Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
i)
państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek handlowych;
4)
przedsięwzięcie - następujące działania:
a)
zaprojektowanie lub realizację inwestycji w wykonaniu zadania publicznego,
b)
świadczenie usług publicznych przez okres powyżej 3 lat, jeżeli obejmuje eksploatację, utrzymanie lub zarządzanie niezbędnym do tego składnikiem majątkowym,
c)
działanie na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, w tym rewitalizacji albo zagospodarowania miasta lub jego części albo innego obszaru, przeprowadzone na podstawie projektu przedłożonego przez podmiot publiczny lub połączone z jego zaprojektowaniem przez partnera prywatnego, jeżeli wynagrodzenie partnera prywatnego nie będzie mieć formy zapłaty sumy pieniężnej przez podmiot publiczny,
d)
przedsięwzięcie pilotażowe, promocyjne, naukowe, edukacyjne lub kulturalne, wspomagające realizację zadań publicznych, jeżeli wynagrodzenie partnera prywatnego będzie pochodziło w przeważającej części ze źródeł innych niż środki podmiotu publicznego;
5)
składnik majątkowy - nieruchomość, przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, obiekt budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego, rzeczy ruchome oraz wartości niematerialne i prawne;
6)
wkład własny - wkład podmiotu publicznego polegający w szczególności na:
a)
sfinansowaniu części kosztów realizacji przedsięwzięcia, w tym dopłaty do usług świadczonych przez partnera prywatnego w ramach przedsięwzięcia,
b)
wniesieniu przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, nieruchomości lub rzeczy ruchomej, licencji i innych wartości niematerialnych lub prawnych, jeżeli służą realizacji przedsięwzięcia;
7)
wynagrodzenie partnera prywatnego - prawo partnera prywatnego do pobierania pożytków lub uzyskiwania innych korzyści z przedsięwzięcia lub zapłatę sumy pieniężnej przez podmiot publiczny.