Art. 37. - Partnerstwo publiczno-prywatne. - Dz.U.2005.169.1420 - OpenLEX

Art. 37. - Partnerstwo publiczno-prywatne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.169.1420

Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 2008 r.
Art.  37.

W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.10)) art. 10 otrzymuje brzmienie:

"Art. 10. Zwolnienia od podatku dochodowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 43, 46, 47a, 47c, 111, 114 i 122 ustawy o podatku dochodowym, stosuje się odpowiednio do podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.".