Art. 18. - Partnerstwo publiczno-prywatne. - Dz.U.2005.169.1420 - OpenLEX

Art. 18. - Partnerstwo publiczno-prywatne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.169.1420

Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 2008 r.
Art.  18.

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym określa w szczególności:

1)
cel i przedmiot przedsięwzięcia oraz harmonogram jego realizacji;
2)
łączną wartość środków przewidzianych na realizację w całości przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy, niezależnie od źródła ich pochodzenia;
3)
zobowiązanie partnera prywatnego do poniesienia w całości albo w części nakładów na realizację przedsięwzięcia lub zapewnienie poniesienia tych nakładów przez osoby trzecie;
4)
zobowiązania podmiotu publicznego, w tym wielkość, zasady i terminy wnoszenia wkładu własnego, jeżeli wkład taki jest przewidywany, a także zasady dysponowania tym wkładem;
5)
normy jakościowe, wymagania i standardy stosowane przy realizacji przedsięwzięcia;
6)
uprawnienia podmiotu publicznego w zakresie bieżącej kontroli realizacji przedsięwzięcia przez partnera prywatnego lub spółkę, o której mowa w art. 19 ust. 1, oraz zasady okresowego przeprowadzania przez strony wspólnej oceny realizacji przedsięwzięcia wraz z ustaleniami realizacyjnymi;
7)
czas, na jaki umowa została zawarta, oraz warunki przedłużenia lub skrócenia okresu obowiązywania umowy, a także warunki i sposób jej rozwiązania przed upływem terminu, na jaki została zawarta, oraz zasady rozliczeń i odszkodowań w takim przypadku;
8)
warunki i procedurę zmiany umowy oraz zmiany zakresu przedsięwzięcia, jeżeli taka możliwość była przewidziana w specyfikacji wyboru partnera prywatnego;
9)
formy, wysokość i zasady ustalania i przekazywania wynagrodzenia partnera prywatnego;
10)
podział ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięcia;
11)
zasady i zakres ubezpieczeń realizowanego przedsięwzięcia, a także dodatkowe gwarancje i umowy oraz zobowiązania stron w tym przedmiocie;
12)
tryb i zasady rozstrzygania sporów wynikłych na tle umowy;
13)
postanowienia dotyczące zawiązania spółki, o której mowa w art. 19 ust. 1 - w przypadku gdy strony postanowią zawiązać tę spółkę.