Art. 38c. - [Niezłożenie sprawozdania w terminie] - Partie polityczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.372 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r. do: 30 marca 2023 r.
Art.  38c.  [Niezłożenie sprawozdania w terminie]
1. 
W przypadku niezłożenia przez partię polityczną sprawozdania w terminie określonym w art. 38 ust. 1 Państwowa Komisja Wyborcza występuje do Sądu z wnioskiem o wykreślenie wpisu tej partii z ewidencji.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Sąd po przeprowadzeniu rozprawy wydaje postanowienie o wykreśleniu wpisu partii politycznej z ewidencji.