Art. 38. - [Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych] - Partie polityczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1215 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2023 r.
Art.  38.  [Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych]
1. 
Partia polityczna składa Państwowej Komisji Wyborczej, nie później niż do 31 marca każdego roku, sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym, zwane dalej "sprawozdaniem".
2. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określa, w drodze rozporządzenia:
1)
wzór sprawozdania, w tym również w wersji elektronicznej,
2)
zakres danych zawartych w sprawozdaniu i sposób ich prezentacji,
3)
sposób sporządzenia sprawozdania, w tym wykazów, o których mowa w tym sprawozdaniu,
4)
sposób składania sprawozdania, w tym również drogą elektroniczną,
5)
wykaz dokumentów, które należy dołączyć do sprawozdania

- mając na względzie ich przejrzystość i czytelność; wzór powinien określać w szczególności sposób odrębnego rozliczenia środków Funduszu Wyborczego partii politycznej.

3. 
Do sprawozdania załącza się sprawozdanie biegłego rewidenta w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy partii politycznej. Biegłego rewidenta wybiera Państwowa Komisja Wyborcza, a koszty sporządzenia sprawozdania przez biegłego rewidenta pokrywane są przez Krajowe Biuro Wyborcze.
3a. 
(uchylony).
4. 
Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, o którym mowa w ust. 3, w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie 30 dni od dnia upływu terminu określonego w art. 38 ust. 1.