[Przekazywanie środków finansowych na rzecz partii; rejestr wpłat na rzecz partii] - Art. 25. - Partie polityczne. - Dz.U.2022.372 t.j. - OpenLEX

Art. 25. - [Przekazywanie środków finansowych na rzecz partii; rejestr wpłat na rzecz partii] - Partie polityczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.372 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  25.  [Przekazywanie środków finansowych na rzecz partii; rejestr wpłat na rzecz partii]
1. 
Partii politycznej mogą być przekazywane środki finansowe jedynie przez obywateli polskich mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem przepisów art. 24 ust. 4 i 7, art. 28 ust. 1 oraz przepisów ustaw dotyczących wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w zakresie dotacji podmiotowej.
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).
4. 
Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz partii politycznej, z wyłączeniem składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym wpłatę, oraz wpłat na Fundusz Wyborczy partii politycznej, nie może przekraczać w jednym roku 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym wpłatę.
4a. 
Przepisy ust. 1 i 4 stosuje się odpowiednio do wartości niepieniężnych.
5. 
Jednorazowa wpłata kwoty przekraczającej minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów, obowiązujące w dniu poprzedzającym wpłatę, może być dokonywana na rzecz partii politycznej jedynie czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą.
6.  1
 Partia polityczna jest obowiązana do prowadzenia i bieżącego aktualizowania rejestru wpłat. Rejestr wpłat jest zbiorczym zestawieniem informacji o środkach finansowych, o których mowa w ust. 1.
7.  2
 Rejestr wpłat prowadzi się w formie elektronicznej.
8.  3
 Partia polityczna udostępnia rejestr wpłat na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
9.  4
 W rejestrze wpłat zamieszcza się:
1)
imię, nazwisko, imię ojca oraz miejsce zamieszkania osoby dokonującej wpłaty;
2)
datę wpłaty;
3)
wysokość wpłaty.
10.  5
 W rejestrze wpłat zamieszcza się informacje o wpłatach od osoby dokonującej wpłaty na rzecz partii politycznej, z wyłączeniem składek członkowskich, w kwocie przekraczającej w jednym roku 10 000 zł.
11.  6
 Informacje w rejestrze wpłat zamieszcza się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wpłaty.
12.  7
 Rejestr wpłat umożliwia wyszukiwanie wpłat według informacji, o których mowa w ust. 9.
13.  8
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, w drodze rozporządzenia, wzór rejestru wpłat, mając na uwadze konieczność zapewnienia kompletności, jednolitości i przejrzystości informacji zamieszczanych w tym rejestrze oraz łatwości wyszukiwania tych informacji.
1 Art. 25 ust. 6 dodany przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. (Dz.U.2021.2054) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2022 r.
2 Art. 25 ust. 7 dodany przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. (Dz.U.2021.2054) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2022 r.
3 Art. 25 ust. 8 dodany przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. (Dz.U.2021.2054) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2022 r.
4 Art. 25 ust. 9 dodany przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. (Dz.U.2021.2054) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2022 r.
5 Art. 25 ust. 10 dodany przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. (Dz.U.2021.2054) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2022 r.
6 Art. 25 ust. 11 dodany przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. (Dz.U.2021.2054) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2022 r.
7 Art. 25 ust. 12 dodany przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. (Dz.U.2021.2054) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2022 r.
8 Art. 25 ust. 13 dodany przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. (Dz.U.2021.2054) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2022 r.