Art. 24. - [Majątek partii] - Partie polityczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1215 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2023 r.
Art.  24.  [Majątek partii]
1. 
Majątek partii politycznej powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z dochodów z majątku oraz z określonych ustawami dotacji i subwencji.
2. 
Majątek partii politycznej może być przeznaczony tylko na cele statutowe lub charytatywne.
3. 
Partia polityczna nie może prowadzić działalności gospodarczej.
4. 
Partia polityczna może pozyskiwać dochody z majątku pochodzące jedynie:
1)
z oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach;
2)
z obrotu obligacjami Skarbu Państwa i bonami skarbowymi Skarbu Państwa;
3)
ze zbycia należących do niej składników majątkowych;
4)
z działalności, o której mowa w art. 27.
5. 
Partia polityczna może użyczać posiadane przez siebie nieruchomości i lokale jedynie na biura poselskie, senatorskie oraz biura radnych gminy, powiatu albo województwa.
6. 
Partia polityczna nie może przeprowadzać zbiórek publicznych.
7. 
Partia polityczna może zaciągać kredyty bankowe na cele statutowe.
8. 
Partia polityczna może gromadzić środki finansowe jedynie na rachunkach bankowych, z zastrzeżeniem art. 26a.