Art. 1. - [Pojęcie partii politycznej] - Partie polityczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1215 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2023 r.
Art.  1.  [Pojęcie partii politycznej]
1. 
Partia polityczna jest dobrowolną organizacją, występującą pod określoną nazwą, stawiającą sobie za cel udział w życiu publicznym poprzez wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na kształtowanie polityki państwa lub sprawowanie władzy publicznej.
2. 
Partia polityczna może korzystać z praw wynikających z ustaw po uzyskaniu wpisu do ewidencji partii politycznych.