Parcelacyjny podział ziemi na obszarze powiatów wileńskiego, święciańskiego, oszmiańskiego, trockiego i brasławskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.48.486

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA REFORM ROLNYCH
z dnia 27 maja 1924 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w przedmiocie parcelacyjnego podziału ziemi na obszarze powiatów: wileńskiego, święciańskiego, oszmiańskiego, trockiego i brasławskiego.

Na mocy art. art. 2 i 11 rozporządzenia tymczasowego Rady Ministrów z dnia 1 września 1919 r., normującego przenoszenie własności nieruchomości ziemskich (Dz. U. R. P. № 73 poz. 428), którego moc obowiązująca została rozciągnięta na powiaty: wileński, oszmiański, święciański, trocki i brasławski rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 11 lutego 1924 r. (Dz. U. R. P. № 16 poz. 153), oraz ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 roku o zakresie działania Ministra Reform Rolnych i o organizacji urzędów i komisji ziemskich (Dz. U. R. P. № 90 poz. 706), zarządza się co następuje:
Przy parcelacyjnym podziale ziemi na obszarze powiatów: wileńskiego, oszmiańskiego, święciańskiego, trockiego i brasławskiego mają zastosowanie przepisy, zawarte w rozporządzeniu Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego z dnia 14 listopada 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w przedmiocie parcelacyjnego podziału ziemi na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: grodzieńskiego, białowieskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego (Dz. U. R. P. z 1922 r. № 1 poz. 3) oraz w rozporządzeniu Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego z dnia 30 listopada 1922 r. wydanem w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o warunkach udzielania instytucjom upoważnienia do przeprowadzania, parcelacji nieruchomości (majątków) ziemskich oraz o sposobie jej prowadzenia (Dz. U. R. P. № 112 poz. 1024).
Do spraw wszczętych a niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w trybie dotychczas obowiązujących przepisów mają zastosowanie w dalszem postępowaniu przepisy niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Równocześnie tracą moc dotychczas obowiązujące przepisy i rozporządzenia, wydane w przedmiotach, unormowanych niniejszem rozporządzeniem, a w szczególności zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Ziemskiego Na 240 z dnia 2 maja 1921 r. o warunkach upoważnienia instytucji społecznych do przeprowadzania parcelacji (Dz. U. T. K. R. L. Ś. № 17/27 z dnia 20 maja 1921 r.) oraz instrukcja № 3 dla delegatów ustanowionych w myśl rozporządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Ziemskiego z dnia 2 maja 1921 r. (Dz. U. T. K. R. L. Ś. № 17/27 z dnia 20 maja 1921 r.).