Parcelacja dóbr Krotoszyńskich Odolanowskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.90.803

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 października 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 7 października 1927 r.
w sprawie parcelacji dóbr Krotoszyńskich i Odolanowskich.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. № 78, poz. 443) postanawiam co następuje:

Do obszaru gospodarstw wzorowych, tworzonych przy parcelacji dóbr Krotoszyńskich i Odolanowskich, przejętych na własność Państwa na zasadzie uchwały Komitetu Likwidacyjnego w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 1927 r., mają zastosowanie postanowienia końcowe cz. 2 art. 60 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z r. 1926 № 1, poz. 1). Do sposobu sprzedaży tych gospodarstw wzorowych mieć będą zastosowanie postanowienia cz. 4 tegoż art. 60.

Pomoc finansowa dla nabywców parcel przy parcelacji dóbr, oznaczonych w art. 1, udzielana będzie na zasadach art. 73 i 74 ustawy o wykonaniu reformy rolnej. W tym wypadku art. 72 tejże ustawy nie będzie miał zastosowania.

Postanowienia niniejszego rozporządzenia obowiązują tylko wówczas, gdy parcelację wykonywa Państwowy Bank Rolny.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Reform Rolnych.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.