Rozdział 3 - Przepis końcowy - Parametry aukcji głównej dla roku dostaw 2027 oraz parametry aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2024.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1690

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2022 r.

Rozdział  3

Przepis końcowy

§  21. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.