Parametry aukcji głównej dla roku dostaw 2024 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2021. - Dz.U.2019.1457 - OpenLEX

Parametry aukcji głównej dla roku dostaw 2024 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2021.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1457

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 sierpnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 2 sierpnia 2019 r.
w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2024 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2021

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9 oraz z 2019 r. poz. 42) zarządza się, co następuje:

Parametry aukcji głównej na rok dostaw 2024

§  1. 
Zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024 wynosi 9088 MW.
§  2. 
Cena wejścia na rynek nowej jednostki wytwórczej, odzwierciedlająca alternatywny koszt pozyskania mocy przez operatora przez budowę jednostki wytwórczej o najniższych operacyjnych i kapitałowych kosztach stałych, w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024 wynosi 311 zł/kW.
§  3. 
Współczynnik zwiększający cenę, o której mowa w § 2, służący do wyznaczenia ceny maksymalnej obowiązującej w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024 wynosi 1,3.
§  4. 
Parametr wyznaczający wielkość mocy poniżej zapotrzebowania na moc w aukcji głównej, dla której cena osiąga wartość maksymalną uwzględniającą współczynnik, o którym mowa w § 3, dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024 wynosi 21,06%.
§  5. 
Parametr wyznaczający wielkość mocy ponad zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej, dla której cena osiąga wartość minimalną równą 0,01 zł/kW/miesiąc, dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024 wynosi 17,42%.
§  6. 
Cena maksymalna określona dla cenobiorcy, wyznaczona na podstawie kapitałowych i operacyjnych kosztów stałych, w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024 wynosi 183 zł/kW.
§  7. 
Maksymalna liczba rund aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024 wynosi 12.
§  8. 
Jednostkowy poziom nakładów inwestycyjnych netto odniesiony do mocy osiągalnej netto, uprawniający do oferowania obowiązków mocowych w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024 na nie więcej niż:
1)
15 okresów dostaw przez nową jednostkę rynku mocy wytwórczą, wynosi 2400 zł/kW;
2)
5 okresów dostaw przez nową i modernizowaną jednostkę rynku mocy wytwórczą albo jednostkę rynku mocy redukcji zapotrzebowania, wynosi 400 zł/kW.
§  9. 
Minimalne wielkości obowiązków mocowych planowanych do pozyskania w wyniku aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2024 wynoszą:
1)
1160 MW - dla I kwartału;
2)
1160 MW - dla II kwartału;
3)
1160 MW - dla III kwartału;
4)
1160 MW-dla IV kwartału.
§  10. 
Korekcyjne współczynniki dyspozycyjności dla poszczególnych grup technologii dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024 określa się na poziomie:
1)
91,76% - dla turbin parowych, układów turbin parowych, turbin powietrznych, ogniw paliwowych oraz organicznego cyklu Rankine'a;
2)
94,82% - dla układów gazowo-parowych;
3)
93,48% - dla turbin gazowych pracujących w cyklu prostym oraz silników tłokowych;
4)
12,04% - dla turbin wiatrowych lądowych;
5)
18,42% - dla turbin wiatrowych morskich;
6)
45,97% - dla elektrowni wodnych przepływowych;
7)
99,29% - dla elektrowni wodnych zbiornikowo-przepływowych, zbiornikowych z członem pompowym oraz zbiornikowo-przepływowych z członem pompowym;
8)
1,74% - dla elektrowni słonecznych;
9)
96,11% - dla magazynów energii elektrycznej w postaci akumulatorów, kinetycznych zasobników energii i superkondensatorów;
10)
100% - dla jednostek redukcji zapotrzebowania;
11)
89,30% - dla pozostałych rodzajów technologii.
§  11. 
Maksymalne wolumeny obowiązków mocowych dla stref, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024 wynoszą 0.

Parametry aukcji dodatkowych na rok dostaw 2021

§  12. 
Zapotrzebowanie na moc w aukcjach dodatkowych dla okresu dostaw przypadającego na rok 2021 wynosi:
1)
2608 MW - dla I kwartału;
2)
1160 MW - dla II kwartału;
3)
1160 MW - dla III kwartału;
4)
3098 MW-dla IV kwartału.
§  13. 
Cena wejścia na rynek nowej jednostki wytwórczej, odzwierciedlająca alternatywny koszt pozyskania mocy przez operatora przez budowę jednostki wytwórczej o najniższych operacyjnych i kapitałowych kosztach stałych, w aukcjach dodatkowych dla okresu dostaw przypadającego na rok 2021 wynosi dla wszystkich kwartałów 312 zł/kW.
§  14. 
Współczynnik zwiększający cenę, o której mowa w § 13, służący do wyznaczenia ceny maksymalnej obowiązującej w aukcjach dodatkowych dla okresu dostaw przypadającego na rok 2021 wynosi dla wszystkich kwartałów 1,0.
§  15. 
Parametr wyznaczający wielkość mocy poniżej zapotrzebowania na moc w aukcjach dodatkowych, dla której cena osiąga wartość maksymalną uwzględniającą współczynnik, o którym mowa w § 14, dla okresu dostaw przypadającego na rok 2021 wynosi:
1)
18,39%-dla kwartału;
2)
41,34% - dla II kwartału;
3)
41,34% - dla III kwartału;
4)
15,48%-dla IV kwartału.
§  16. 
Parametr wyznaczający wielkość mocy ponad zapotrzebowanie na moc w aukcjach dodatkowych, dla której cena osiąga wartość minimalną równą 0,01 zł/kW/miesiąc, dla okresu dostaw przypadającego na rok 2021 wynosi:
1)
24,41% - dla I kwartału;
2)
54,88% - dla II kwartału;
3)
54,88% - dla III kwartału;
4)
20,55% - dla IV kwartału.
§  17. 
Cena maksymalna określona dla cenobiorcy, wyznaczona na podstawie kapitałowych i operacyjnych kosztów stałych, w aukcjach dodatkowych dla okresu dostaw przypadającego na rok 2021 wynosi 178 zł/kW.
§  18. 
Maksymalna liczba rund aukcji dodatkowych dla okresu dostaw przypadającego na rok 2021 wynosi 12.
§  19. 
Korekcyjne współczynniki dyspozycyjności dla poszczególnych grup technologii dla aukcji dodatkowych na rok dostaw 2021 określa się na poziomie:
1)
91,54% - dla turbin parowych, układów turbin parowych, turbin powietrznych, ogniw paliwowych oraz organicznego cyklu Rankine'a;
2)
91,80% - dla układów gazowo-parowych;
3)
93,21% - dla turbin gazowych pracujących w cyklu prostym oraz silników tłokowych;
4)
10,94% - dla turbin wiatrowych pracujących na lądzie;
5)
44,3 9% - dla elektrowni wodnych przepływowych;
6)
97,61% - dla elektrowni wodnych zbiornikowo-przepływowych, zbiornikowych z członem pompowym oraz zbiornikowo-przepływowych z członem pompowym;
7)
2,07% - dla elektrowni słonecznych;
8)
96,11% - dla magazynów energii elektrycznej w postaci akumulatorów, kinetycznych zasobników energii i superkondensatorów;
9)
87,76% - dla pozostałych rodzajów technologii.
§  20. 
Maksymalne wolumeny obowiązków mocowych dla stref, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, na aukcjach dodatkowych dla okresu dostaw przypadającego na rok 2021 wynoszą dla każdego kwartału:
1)
500 MW - dla strefy profilu synchronicznego;
2)
253 MW-dla Litwy;
3)
407 MW - dla Szwecji.

Przepis końcowy

§  21. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).