Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.38.220

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 maja 1920 r.

USTAWA
z dnia 30 kwietnia 1920 r.
w przedmiocie papierów, mających bezpieczeństwo pupilarne.

Art.  1.

Prawo bezpieczeństwa pupilarnego nie przysługuje nadal papierom obcych państw i instytucji, mających swą siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Papiery te od chwili wejścia w życie niniejszej ustawy nie mogą być przyjmowane jako papiery z bezpieczeństwem pupilarnem.

Art.  2.

Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, a o ile chodzi o b. dzielnicę pruską, Minister b. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Sprawiedliwości, określą na drodze rozporządzeń wykonawczych terminy, w ciągu których papiery, pozbawione w myśl art. I prawa pupilarnego bezpieczeństwa, mają być zastąpione papierami, w to prawo wyposażonemi, wszędzie tam, gdzie wymaga się tegoż bezpieczeństwa.

Art.  3.

Wykonanie tej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej.

Art.  4.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.