Art. 7. - Państwowy podatek od energji elektrycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.76.720 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1934 r.
Art.  7. 1

(1)
Od państwowego podatku od energji elekrycznej zwolnieni są odbiorcy na terenie województw: wołyńskiego, poleskiego, nowogródzkiego wileńskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego oraz z województwa pomorskiego powiatów: morskiego, kartuskiego, kościerskiego, tczewskiego, gniewskiego, chojnickiego i miasta Gdyni na przeciąg lat 10 od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
(2)
Rada Ministrów może na wniosek Ministra Skarbu, przedstawiony w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu, okres ten przedłużyć.
1 Z dniem 1 października 1934 r. art. 7 traci moc w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 15 marca 1934 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U.34.39.346), zgodnie z art. 212 § 2 lit. g) powołanej ustawy.