Art. 5. - Państwowy Bank Rolny. - Dz.U.1932.117.966 t.j. - OpenLEX

Art. 5. - Państwowy Bank Rolny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.117.966 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 8 października 1936 r.
Art.  5.

Fundusze własne Państwowego Banku Rolnego stanowią:

a)
kapitał zakładowy przewidziany w art. 4,
b)
ogólny fundusz rezerwowy i specjalne rezerwy, tworzone na mocy Statutu Banku,
c)
inne fundusze własne Państwowego Banku Rolnego, tworzone w związku z wykonaniem jego zadań.