Art. 2. - Państwowy Bank Rolny. - Dz.U.1932.117.966 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - Państwowy Bank Rolny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.117.966 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 8 października 1936 r.
Art.  2.

Państwowy Bank. Rolny jest osobą prawną i podlega Ministrowi Skarbu.

Państwowemu Bankowi. Rolnemu służy prawo używania pieczęci z godłem państwowem.

Państwowemu Bankowi Rolnemu służy prawo do używania - samoistnego zastępstwa prawnego, z zachowaniem jednak wszelkich uprawnień i przywilejów, zastrzeżonych dla instytucyj państwowych w postępowaniu sądowem i admmistracyjnem.

Bank może otwierać i zwijać oddziały i przedstawicielstwa w kraju i zagranicą.