Art. 11. - Państwowy Bank Rolny. - Dz.U.1932.117.966 t.j. - OpenLEX

Art. 11. - Państwowy Bank Rolny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.117.966 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 8 października 1936 r.
Art.  11.

Emitowane przez Państwowy Bank Rolny listy zastawne mogą być przedmiotem specjalnej, zawieranej przez ich właściciela z Państwowym Bankiem Rolnym, umowy depozytowej, której rozwiązanie przed, upływem czasu, umową zakreślonego, nastąpić może wyłącznie za zgodą obu stron.

Złożone na mocy takiej umowy listy zastawne nie mogą być z depozytu przed rozwiązaniem umowy bez zgody Państwowego Banku Rolnego wycofane, nawet w drodze egzekucji lub z powodu otwarcia upadłości (konkursu) do majątku właściciela.

Wraz z przejściem prawa własności listów zastawnych, w ten sposób zdeponowanych, czy w drodze umowy dobrowolnej, czy sprzedaży przymusowej, na nabywcę z mocy samego prawa przechodzą uprawnienia i obowiązki poprzedniego właściciela, wynikające z umowy depozytowej. Umową, którą posiadacz tych listów składa je w Państwowym Banku Rolnym, może Bank być upoważniony do. realizacji złożonych listów na warunkach,: umowa, określonych, a zmiana takich postanowień umownych nie może być bez zgody obu stron dokonana.