Art. 5. - Państwowy arbitraż gospodarczy. - Dz.U.1961.37.195 t.j. - OpenLEX

Art. 5. - Państwowy arbitraż gospodarczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.37.195 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 1961 r.
Art.  5.
1.
Spory, ulegające rozpoznaniu w trybie przepisanym niniejszym dekretem, wyłącza się spod orzecznictwa sądów powszechnych.
2.
Umowa o poddanie tych sporów pod rozstrzygnięcie sądu polubownego jest nieważna.