Art. 4. - Państwowy arbitraż gospodarczy. - Dz.U.1961.37.195 t.j. - OpenLEX

Art. 4. - Państwowy arbitraż gospodarczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.37.195 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 1961 r.
Art.  4.

Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia przekazywać innym władzom rozstrzyganie sporów należących do właściwości państwowych komisji arbitrażowych oraz określić tryb postępowania przed tymi władzami.