Art. 35. - Państwowy arbitraż gospodarczy. - Dz.U.1961.37.195 t.j. - OpenLEX

Art. 35. - Państwowy arbitraż gospodarczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.37.195 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 1961 r.
Art.  35.
1.
W arbitrażu resortowym uprawnienia Ministra Finansów należą odpowiednio do właściwych ministrów. Wydatki i przychody resortowych komisji arbitrażowych objęte są budżetem właściwych ministerstw.
2.
Przepisy rozdziału 3 o postępowaniu arbitrażowym stosuje się odpowiednio do arbitrażu resortowego, chyba że rozporządzenie, wydane na podstawie artykułu poprzedzającego, stanowi inaczej.