Art. 34. - Państwowy arbitraż gospodarczy. - Dz.U.1961.37.195 t.j. - OpenLEX

Art. 34. - Państwowy arbitraż gospodarczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.37.195 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 1961 r.
Art.  34.
1.
Właściwy minister może w drodze rozporządzenia za zgodą Ministra Finansów ustanowić arbitraż dla sporów określonych w art. 2 między stronami, nad którymi sprawuje nadzór.
2.
Rozporządzenie to określi organizację resortowych komisji arbitrażowych, ich właściwość rzeczową i miejscową oraz tryb postępowania przed nimi.