Państwowe zakłady chowu koni i dostarczanie ogierów dla hodowli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.27.246 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 20 kwietnia 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 17 maja 1927 r.
o państwowych zakładach chowu koni i o dostarczaniu ogierów dla hodowli.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 78, poz. 443) postanawiam co następuje:

Państwo dążyć będzie do zapewnienia niezbędnej dla hodowli koni ilości odpowiednich ogierów rozpłodowych przez:

a)
utrzymywanie państwowych zakładów chowu koni, a mianowicie państwowych stad ogierów i państwowych stadnin koni (art. art. 2-12);
b)
używanie do hodowli ogierów na podstawie umów, zawieranych z właścicielami.
(1)
W państwowych stadach ogierów będą utrzymywane ogiery rozpłodowe o wysokiej wartości hodowlanej, przeznaczone:
a)
do płodzenia koni odpowiednich do hodowli;
b)
do płodzenia koni o specjalnym przeznaczeniu, przede wszystkim zaś odpowiadających potrzebom armii.
(2)
Ogólna ilość ogierów rozpłodowych w państwowych stadach nie może być mniejsza od 1.300 i nie może przekraczać 1.800.
(1)
Odchowywanie klaczy z ogierami ze stad państwowych odbywać się będzie w siedzibach tych stad oraz na stacjach rozpłodowych, urządzanych poza siedzibami stad; nadto ogiery te mogą być do odchowywania z klaczami oddawane w najem.
(2)
Zasady organizacji i działania stacyj rozpłodowych, jak również warunki oddawania w najem określa Minister Rolnictwa i Reform Rolnych.
(3)
Zasady rozdziału ogierów ze stad państwowych pomiędzy wymienione w ustępie pierwszym niniejszego artykułu miejsca odchowywania określa Minister Rolnictwa i Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych.
(1)
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych może przenosić istniejące państwowe stada ogierów:

w Bogusławicach, w powiecie piotrkowskim,

w Drogomyślu, w powiecie cieszyńskim,

w Gnieźnie, w powiecie gnieźnieńskim,

w Janowie, w powiecie bialskim,

w Łącku, w powiecie gostynińskim,

w Sądowej Wiszni, w powiecie mościskim,

w Sierakowie, w powiecie międzychodzkim,

w Starogardzie, w powiecie starogardzkim, -

do innej miejscowości, a także ustanawiać i przenosić nowe państwowe stada ogierów z tym ograniczeniem, że ogólna ich ilość nie może przekraczać dziesięciu.

(2)
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych określać będzie okręgi działania państwowych stad ogierów.
(1)
W państwowych stadninach koni będą utrzymywane klacze zarodowe o wysokiej wartości hodowlanej, źrebięta, stanowiące przychówek stadniny, oraz ogiery rozpłodowe dla potrzeb stadniny.
(2)
Ogólna ilość klaczy zarodowych w państwowych stadninach koni nie może być mniejsza od 120 i nie może przekraczać 300.

Hodowla koni w państwowych stadninach ma na celu:

a)
dostarczanie ogierów państwowym stadom;
b)
szczególne popieranie chowu niektórych ras i gatunków koni;
c)
propagowanie udoskonalonych metod hodowlanych przez stosowanie tych metod oraz stwierdzanie ich wyników;
d)
przedsiębranie prób i doświadczeń hodowlanych.

Ogiery rozpłodowe państwowych stadnin koni mogą być odchowywane z doprowadzanymi, nie należącymi do stadnin, klaczami, które w tym celu mogą być przyjmowane do państwowych stadnin koni na warunkach ustanowionych przez Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych.

(1)
Ustanawia się państwowe stadniny koni:

w Kozienicach, w powiecie kozienickim,

w Janowie, w powiecie bialskim.

(2)
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych może przenosić państwowe stadniny koni z jednej miejscowości do drugiej, a także ustanawiać i przenosić nowe państwowe stadniny koni.

Warunki odchowywania ogierów rozpłodowych państwowych zakładów chowu koni z klaczami oraz wysokość opłat, pobieranych za odchowanie tych ogierów z klaczami, nie należącymi do państwowych zakładów chowu koni, określa Minister Rolnictwa i Reform Rolnych.

(1)
Na prowadzenie państwowych zakładów chowu koni przeznacza się następujące nieruchomości państwowe o obszarze, jaki nieruchomości te mają w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

Białka z folwarkiem Siennica Królewska oraz łąkami z b. donacji Łopiennik Ruski i Krasnystaw vel Rońsk w powiecie krasnostawskim;

Bogusławice z folwarkami Krzykowice i Wiaderno w powiecie piotrkowskim;

Janów, w powiecie bialskim;

Kozienice, w powiecie kozienickim;

Łąck i Góry, w powiecie, gostynińskim;

Mirów, w powiecie radomskim;

Pruchna z folwarkami Dębina, Drogomyśl i Ochaby-Spalenisko, w powiecie bielskim i cieszyńskim;

Racot z folwarkiem Darnowo, w powiecie kościańskim;

Samborzec, w powiecie sandomierskim;

Sieraków, w powiecie międzychodzkim.

(2)
W razie utworzenia nowych państwowych zakładów chowu koni (art. 4 i 8) lub przeniesienia istniejących z jednej miejscowości do drugiej, Minister Rolnictwa i Reform Rolnych może przeznaczyć na prowadzenie tych zakładów w zamian wyżej wyszczególnionych nieruchomości obszary z innych nieruchomości państwowych z uwzględnieniem postanowień o wykonaniu reformy rolnej.
(1)
Zasady zarządzania nieruchomościami, przeznaczonymi na prowadzenie państwowych zakładów chowu koni, określa Minister Rolnictwa i Reform Rolnych.
(2)
Dochody z nieruchomości państwowych, przeznaczonych na prowadzenie państwowych zakładów chowu koni, przeznacza się na akcję podniesienia hodowli koni; dochodami tymi rozporządza Minister Rolnictwa i Reform Rolnych.

Państwowe zakłady chowu koni podlegają bezpośrednio Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych.

(1)
Z właścicielami ogierów, wyróżniających się dodatnio pod względem hodowlanym, Państwo będzie zawierało umowy zobowiązujące tych właścicieli do pokrywania ogierami cudzych klaczy za wynagrodzeniem i na warunkach, określonych w umowach. Minister Rolnictwa i Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych będzie ustalał zasady umów powyższych, w szczególności ustali także tryb postępowania przy zawieraniu umów i nadzór nad ich wykonaniem.
(2)
Ilość ogierów, objętych umowami określonymi w ust. (1), powinna być nie mniejsza od połowy ogólnej liczby ogierów państwowych zakładów chowu koni.

15 i 16 skreślone.

Wydatki na zakładanie i utrzymanie państwowych zakładów chowu koni oraz na wynagradzanie właścicieli ogierów za świadczenia, wynikające z umów, określonych w art. 13, będą pokrywane z ogólnych dochodów Państwa.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.