[Ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy] - Art. 5. - Państwowe Ratownictwo Medyczne. - Dz.U.2022.1720 t.j. - OpenLEX

Art. 5. - [Ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy] - Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1720 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  5.  [Ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy]
1. 
Osoba udzielająca pierwszej pomocy albo kwalifikowanej pierwszej pomocy, osoba wchodząca w skład zespołu ratownictwa medycznego, osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych w szpitalnym oddziale ratunkowym, dyspozytor medyczny podczas wykonywania swoich zadań, wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego wykonujący zadania, o których mowa w art. 29 ust. 5, oraz krajowy koordynator ratownictwa medycznego wykonujący zadania, o których mowa w art. 20a ust. 3, korzystają z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138) dla funkcjonariuszy publicznych.
2. 
Osoba, o której mowa w ust. 1, może poświęcić dobra osobiste innej osoby, inne niż życie lub zdrowie, a także dobra majątkowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.