[Definicje] - Art. 7. - Państwowa Straż Pożarna. - Dz.U.2022.1969 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 7. - [Definicje] - Państwowa Straż Pożarna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1969 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  7.  [Definicje]

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1)
akcjach ratowniczych - rozumie się przez to działania organizowane i kierowane przez Państwową Straż Pożarną;
2)
pomocniczych specjalistycznych czynnościach ratowniczych - rozumie się przez to działania Państwowej Straży Pożarnej w ramach udzielanej pomocy innym służbom ratowniczym, z wyłączeniem działań porządkowo-ochronnych, zastrzeżonych dla innych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
3)
staroście - należy przez to rozumieć również prezydenta miasta w miastach na prawach powiatu.