Art. 61. - [Umundurowanie i ekwipunek strażaka] - Państwowa Straż Pożarna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1123 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2021 r.
Art.  61.  22 [Umundurowanie i ekwipunek strażaka]
1. 
Strażak jest obowiązany do noszenia w czasie służby:
1)
umundurowania;
2)
środków ochrony indywidualnej;
3)
ekwipunku osobistego;
4)
oznak.
2. 
Umundurowanie i oznaki są prawnie zastrzeżone wyłącznie dla strażaka.
3. 
Umundurowanie i ekwipunek osobisty, w tym ich przedmioty, oraz środki ochrony indywidualnej i oznaki strażak otrzymuje bezpłatnie.
4. 
Umundurowanie i środki ochrony indywidualnej zapewniają identyfikację Państwowej Straży Pożarnej jako formacji ratowniczej oraz spełniają warunki zapewniające bezpieczeństwo i higienę służby strażaków.
5. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
rodzaje, wzory, normy należności, okresy używalności oraz sposób noszenia umundurowania, w tym jego przedmiotów, i środków ochrony indywidualnej,
2)
rodzaje, normy należności oraz okresy używalności ekwipunku osobistego, w tym jego przedmiotów,
3)
sposób realizacji norm należności umundurowania i ekwipunku osobistego, w tym ich przedmiotów, oraz środków ochrony indywidualnej,
4)
rodzaje, wzory oznak oraz sposób ich noszenia,
5)
sposoby i okoliczności noszenia orderów, odznaczeń i odznak,
6)
rodzaje umundurowania, w tym przedmioty umundurowania, wydane w naturze albo w formie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie,
7)
sposób ustalania i obliczania równowartości umundurowania i ekwipunku osobistego, w tym ich przedmiotów, oraz środków ochrony indywidualnej, które podlegają zwrotowi,
8)
przypadki, w których strażak zwolniony ze służby może nosić umundurowanie,
9)
okres używalności umundurowania i ekwipunku osobistego, w tym ich przedmiotów, oraz środków ochrony indywidualnej, podlegających zwrotowi w przypadku zwolnienia strażaka ze służby

- biorąc pod uwagę potrzebę należytego zaopatrzenia strażaka w umundurowanie, środki ochrony indywidualnej i ekwipunek osobisty, a także zapewnienie właściwego ubioru, wyposażenia oraz identyfikacji strażaka.

6. 
Strażakowi, któremu nie wydano w naturze umundurowania, przysługuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie.
7. 
Strażakowi przysługuje ryczałt za pranie chemiczne umundurowania wydanego w naturze.
8. 
Strażak zwolniony ze służby jest obowiązany zwrócić pobraną nienależną część równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie, chyba że zwolnienie nastąpiło z tytułu nabycia prawa do emerytury lub renty na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723).
9. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wartości pieniężne umundurowania, w tym jego przedmiotów, stanowiące podstawę do określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie,
2)
sposób ustalania wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie,
3)
tryb i sposób przyznawania, zwrotu i wypłaty równoważnika w zamian za umundurowanie,
4)
terminy wypłacania równoważnika w zamian za umundurowanie,
5)
wysokość i terminy wypłaty ryczałtu za pranie chemiczne umundurowania wydanego w naturze

- biorąc pod uwagę wartość umundurowania wydanego w naturze, a także normy należności umundurowania.

22 Art. 61 zmieniony przez art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz.U.2020.1610) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2020 r.