Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1499 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2020 r. do: 13 kwietnia 2020 r.
Art.  51.  [Podmioty nadające stopnie]
1.  Stopień strażaka i starszego strażaka nadają przełożeni uprawnieni do mianowania na stanowiska służbowe.
2.  Stopień strażaka nadaje się z dniem mianowania na pierwsze stanowisko służbowe w Państwowej Straży Pożarnej.
2a.  Absolwentowi szkoły Państwowej Straży Pożarnej, który uzyskał kwalifikacje do wykonywania zawodu strażak, komendant szkoły Państwowej Straży Pożarnej może nadać stopień starszego strażaka.
3.  Stopnie podoficerskie w Państwowej Straży Pożarnej nadają:
1) w Komendzie Głównej - Komendant Główny;
2) w Szkole Głównej Służby Pożarniczej i pozostałych szkołach - komendant szkoły;
3) w instytucie badawczym - dyrektor jednostki;
3a) w Centralnym Muzeum Pożarnictwa - dyrektor muzeum;
4) w pozostałych jednostkach organizacyjnych i Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej - komendanci wojewódzcy.
3a.  (uchylony).
4.  Pierwszy stopień aspirancki i stopnie oficerskie nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, a pozostałe stopnie aspirantów nadaje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.
5.  Stopień nadbrygadiera i generała brygadiera nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.