Art. 51. - [Podmioty nadające stopnie] - Państwowa Straż Pożarna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1123 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2021 r. do: 20 grudnia 2021 r.
Art.  51.  [Podmioty nadające stopnie]
1. 
Stopień strażaka i starszego strażaka nadają przełożeni uprawnieni do mianowania na stanowiska służbowe.
2. 
Stopień strażaka nadaje się z dniem mianowania na pierwsze stanowisko służbowe w Państwowej Straży Pożarnej.
2a. 
Absolwentowi szkoły Państwowej Straży Pożarnej, który uzyskał kwalifikacje do wykonywania zawodu strażak, komendant szkoły Państwowej Straży Pożarnej może nadać stopień starszego strażaka.
3. 
Stopnie podoficerskie w Państwowej Straży Pożarnej nadają:
1)
w Komendzie Głównej - Komendant Główny;
2)
w Szkole Głównej Służby Pożarniczej i pozostałych szkołach - komendant szkoły;
3)
w instytucie badawczym - dyrektor jednostki;
3a)
w Centralnym Muzeum Pożarnictwa - dyrektor muzeum;
4)
w pozostałych jednostkach organizacyjnych i Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej - komendanci wojewódzcy.
3a. 
(uchylony).
4. 
Pierwszy stopień aspirancki i stopnie oficerskie nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, a pozostałe stopnie aspirantów nadaje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.
5. 
Stopień nadbrygadiera i generała brygadiera nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.