Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1123 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 czerwca 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  37.  [Dokumenty osobiste strażaków]
1.  Strażak otrzymuje dokumenty osobiste stwierdzające pełnienie służby w Państwowej Straży Pożarnej.
2.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i wzory dokumentów osobistych, organy właściwe do ich wydawania oraz szczegółowe zasady dokonywania wpisów w tych dokumentach.