Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1499 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2019 r. do: 10 października 2019 r.
Art.  124n.  [Stosowanie przepisów k.p.k.]

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, w zakresie postępowania dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.