Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1499 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2019 r. do: 10 października 2019 r.
Art.  11a.  [Organ właściwy w postępowaniach administracyjnych; organy wyższego stopnia]
1.  W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem właściwym jest komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej.
2.  W postępowaniu administracyjnym, w sprawach, o których mowa w ust. 1, organami wyższego stopnia są:
1) w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej - komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej;
2) w stosunku do komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.