Art. 3. - Państwowa służba geologiczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.17.68

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 1947 r.
Art.  3.
1.
Państwowa Rada Geologiczna jest organem doradczym i opiniodawczym Ministra Przemysłu w sprawach wymienionych w art. 1.
2.
W szczególności do zakresu działania Rady należy:
a)
opracowywanie materiałów do wniosków Ministra Przemysłu co do ogólno-państwowych planów prac geologicznych, kolejności ich wykonywania oraz środków na ich realizację,
b)
opiniowanie rocznego programu prac Państwowego Instytutu Geologicznego,
c)
opiniowanie rocznych sprawozdań Państwowego Instytutu Geologicznego,
d)
opiniowanie preliminarza budżetowego państwowej służby geologicznej,
e)
wydawanie opinii o kandydatach na kierownicze stanowiska naukowe w Państwowym Instytucie Geologicznym,
f)
opracowywanie wniosków dotyczących koordynacji prac Państwowego Instytutu Geologicznego z badaniami geologicznymi prowadzonymi przez instytucje naukowe oraz inne instytucje lub osoby w celach naukowych bądź praktycznych,
g)
dostarczanie informacji i udzielanie opinii na żądanie zainteresowanych władz, urzędów oraz instytucji państwowych,
h)
rozpatrywanie wszelkich spraw zleconych przez zainteresowanych ministrów, jak również wniesionych przez przewodniczącego lub członków Rady.