Art. 13. - Państwowa służba geologiczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.17.68

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 1947 r.
Art.  13.
1.
Na czele Państwowego Instytutu Geologicznego stoi Dyrektor, mianowany po zasięgnięciu opinii Państwowej Rady Geologicznej przez Ministra Przemysłu spośród osób, które wykazały się pracami w zakresie geologii Polski i organizacji badań geologicznych.
2.
Do zakresu działania Dyrektora należy:
a)
kierownictwo pracami naukowymi i administracją Instytutu,
b)
przedstawianie Państwowej Radzie Geologicznej spraw jej zastrzeżonych,
c)
przedstawianie Ministrowi Przemysłu oraz Państwowej Radzie Geologicznej rocznego programu prac Instytutu, sprawozdań rocznych z prac wykonanych przez Instytut oraz prac i wniosków wymagających zatwierdzenia przez Ministra Przemysłu,
d)
przedstawianie Ministrowi Przemysłu wniosków w sprawach osobowych pracowników Instytutu z załączeniem przy wnioskach, dotyczących kandydatów na stanowiska kierownicze naukowe, opinii Państwowej Rady Geologicznej,
e)
przedstawianie Ministrowi Przemysłu rocznych preliminarzy budżetowych i zamknięć rachunkowych,
f)
reprezentowanie Instytutu na zewnątrz, w szczególności na geologicznych zjazdach międzynarodowych.