Art. 12. - Państwowa służba geologiczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.17.68

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 1947 r.
Art.  12.
1.
Państwowy Instytut Geologiczny za zwrotem kosztów udziela porad zainteresowanym instytucjom i przedsiębiorstwom państwowym i samorządowym, a w miarę możności także osobom prywatnym, przeprowadza w razie potrzeby związane z tym badania, wydaje kopie odcinków map oraz komunikuje wyniki swych badań, jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie interes publiczny.
2.
Instytut udziela na żądanie zainteresowanym ministerstwom i Generalnemu Urzędowi Planowania informacyj i opinii z reguły bezpłatnie.