Art. 11. - Państwowa służba geologiczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.17.68

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 1947 r.
Art.  11.

Do zakresu działania Państwowego Instytutu Geologicznego należy:

a)
wykonywanie zdjęć geologicznych i geofizycznych oraz innych badań z dziedziny geologii i geofizyki,
b)
prowadzenie poszukiwań górniczo-geologicznych złóż surowców mineralnych, skał budowlanych oraz wykonywanie innych prac z dziedziny geologii i geofizyki stosowanych,
c)
opracowywanie wniosków w sprawie racjonalnego użytkowania i ochrony złóż surowców mineralnych,
d)
opracowywanie dla władz państwowych i samorządowych opinii z zakresu geologii stosowanej,
e)
tworzenie i kompletowanie zbiorów geologicznych, petrograficznych, paleontologicznych, kopalin użytecznych oraz gromadzenie innych materiałów, jak: rejestry łącznie z próbami przekrojów otworów wiertniczych itp.,
f)
opracowywanie i wydawanie publikacyj i map geologicznych w zakresie geologii i geofizyki,
g)
współpraca z innymi placówkami, prowadzącymi naukowe i praktyczne badania geologiczne, w celach uzgodnienia prac w ramach ogólno-państwowych planów,
h)
gromadzenie materiałów i informacji o poszukiwaniach i eksploatacji złóż surowców mineralnych w Polsce i innych krajach,
i)
prowadzenie ewidencji pracowników fachowych w dziedzinie nauk geologicznych w Polsce.