Art. 1. - Państwowa służba geologiczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.17.68

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 1947 r.
Art.  1.
1.
Państwowa służba geologiczna ma za zadanie: inicjowanie, planowanie i koordynowanie w ramach przepisów oraz instrukcji właściwych władz, jako też systematyczne prowadzenie badań i poszukiwań geologicznych w Polsce, mających na celu poznanie budowy geologicznej i zasobów mineralnych Kraju ze szczególnym uwzględnieniem złóż surowców mineralnych i umożliwienia praktycznego ich zużytkowania dla gospodarstwa narodowego.
2.
Państwowa służba geologiczna ma również za zadanie współdziałanie w rozwoju nauk geologicznych i upowszechniania wiedzy geologicznej w Polsce.