Państwowa służba geologiczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.17.68

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 1947 r.

DEKRET
z dnia 3 lutego 1947 r.
o państwowej służbie geologicznej

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:
1.
Państwowa służba geologiczna ma za zadanie: inicjowanie, planowanie i koordynowanie w ramach przepisów oraz instrukcji właściwych władz, jako też systematyczne prowadzenie badań i poszukiwań geologicznych w Polsce, mających na celu poznanie budowy geologicznej i zasobów mineralnych Kraju ze szczególnym uwzględnieniem złóż surowców mineralnych i umożliwienia praktycznego ich zużytkowania dla gospodarstwa narodowego.
2.
Państwowa służba geologiczna ma również za zadanie współdziałanie w rozwoju nauk geologicznych i upowszechniania wiedzy geologicznej w Polsce.

Państwową podstawową służbę geologiczną sprawują:

a)
Państwowa Rada Geologiczna,
b)
Państwowy Instytut Geologiczny,

podległe Ministrowi Przemysłu.

1.
Państwowa Rada Geologiczna jest organem doradczym i opiniodawczym Ministra Przemysłu w sprawach wymienionych w art. 1.
2.
W szczególności do zakresu działania Rady należy:
a)
opracowywanie materiałów do wniosków Ministra Przemysłu co do ogólno-państwowych planów prac geologicznych, kolejności ich wykonywania oraz środków na ich realizację,
b)
opiniowanie rocznego programu prac Państwowego Instytutu Geologicznego,
c)
opiniowanie rocznych sprawozdań Państwowego Instytutu Geologicznego,
d)
opiniowanie preliminarza budżetowego państwowej służby geologicznej,
e)
wydawanie opinii o kandydatach na kierownicze stanowiska naukowe w Państwowym Instytucie Geologicznym,
f)
opracowywanie wniosków dotyczących koordynacji prac Państwowego Instytutu Geologicznego z badaniami geologicznymi prowadzonymi przez instytucje naukowe oraz inne instytucje lub osoby w celach naukowych bądź praktycznych,
g)
dostarczanie informacji i udzielanie opinii na żądanie zainteresowanych władz, urzędów oraz instytucji państwowych,
h)
rozpatrywanie wszelkich spraw zleconych przez zainteresowanych ministrów, jak również wniesionych przez przewodniczącego lub członków Rady.
1.
Państwowa Rada Geologiczna składa się:
a)
z przewodniczącego mianowanego przez Ministra Przemysłu,
b)
z członków powołanych na zasadach określonych w statucie oraz
c)
z Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego, który wchodzi w skład Rady z urzędu.
2.
Spośród członków Państwowej Rady Geologicznej Minister Przemysłu wyznacza zastępcę przewodniczącego Rady.

Szczegółową organizację Państwowej Rady Geologicznej, ilość jej członków oraz sposób ich powoływania ustali statut wydany przez Ministra Przemysłu.

W posiedzeniach Państwowej Rady Geologicznej mogą brać udział delegaci zainteresowanych ministrów oraz delegat Prezesa Centralnego Urzędu Planowania.

Państwowa Rada Geologiczna jest zwoływana przez przewodniczącego co najmniej cztery razy do roku; poza tym winna być zwołana na żądanie Ministra Przemysłu oraz na żądanie najmniej 1/3 liczby członków Rady.

Wydatki Państwowej Rady Geologicznej objęte są budżetem państwowej służby geologicznej.

Przewodniczący Państwowej Rady Geologicznej składa sprawozdanie Ministrowi Przemysłu.

Członkom Rady służy prawo do zwrotu kosztów przejazdu oraz do diet według norm ustalonych w statucie. Ponadto statut może przewidywać wynagrodzenie członków Rady za udział w posiedzeniach jak również za specjalne czynności zlecone.

Do zakresu działania Państwowego Instytutu Geologicznego należy:

a)
wykonywanie zdjęć geologicznych i geofizycznych oraz innych badań z dziedziny geologii i geofizyki,
b)
prowadzenie poszukiwań górniczo-geologicznych złóż surowców mineralnych, skał budowlanych oraz wykonywanie innych prac z dziedziny geologii i geofizyki stosowanych,
c)
opracowywanie wniosków w sprawie racjonalnego użytkowania i ochrony złóż surowców mineralnych,
d)
opracowywanie dla władz państwowych i samorządowych opinii z zakresu geologii stosowanej,
e)
tworzenie i kompletowanie zbiorów geologicznych, petrograficznych, paleontologicznych, kopalin użytecznych oraz gromadzenie innych materiałów, jak: rejestry łącznie z próbami przekrojów otworów wiertniczych itp.,
f)
opracowywanie i wydawanie publikacyj i map geologicznych w zakresie geologii i geofizyki,
g)
współpraca z innymi placówkami, prowadzącymi naukowe i praktyczne badania geologiczne, w celach uzgodnienia prac w ramach ogólno-państwowych planów,
h)
gromadzenie materiałów i informacji o poszukiwaniach i eksploatacji złóż surowców mineralnych w Polsce i innych krajach,
i)
prowadzenie ewidencji pracowników fachowych w dziedzinie nauk geologicznych w Polsce.
1.
Państwowy Instytut Geologiczny za zwrotem kosztów udziela porad zainteresowanym instytucjom i przedsiębiorstwom państwowym i samorządowym, a w miarę możności także osobom prywatnym, przeprowadza w razie potrzeby związane z tym badania, wydaje kopie odcinków map oraz komunikuje wyniki swych badań, jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie interes publiczny.
2.
Instytut udziela na żądanie zainteresowanym ministerstwom i Generalnemu Urzędowi Planowania informacyj i opinii z reguły bezpłatnie.
1.
Na czele Państwowego Instytutu Geologicznego stoi Dyrektor, mianowany po zasięgnięciu opinii Państwowej Rady Geologicznej przez Ministra Przemysłu spośród osób, które wykazały się pracami w zakresie geologii Polski i organizacji badań geologicznych.
2.
Do zakresu działania Dyrektora należy:
a)
kierownictwo pracami naukowymi i administracją Instytutu,
b)
przedstawianie Państwowej Radzie Geologicznej spraw jej zastrzeżonych,
c)
przedstawianie Ministrowi Przemysłu oraz Państwowej Radzie Geologicznej rocznego programu prac Instytutu, sprawozdań rocznych z prac wykonanych przez Instytut oraz prac i wniosków wymagających zatwierdzenia przez Ministra Przemysłu,
d)
przedstawianie Ministrowi Przemysłu wniosków w sprawach osobowych pracowników Instytutu z załączeniem przy wnioskach, dotyczących kandydatów na stanowiska kierownicze naukowe, opinii Państwowej Rady Geologicznej,
e)
przedstawianie Ministrowi Przemysłu rocznych preliminarzy budżetowych i zamknięć rachunkowych,
f)
reprezentowanie Instytutu na zewnątrz, w szczególności na geologicznych zjazdach międzynarodowych.

Szczegółową organizację Instytutu ustali statut wydany przez Ministra Przemysłu.

Państwowy Instytut Geologiczny może za zgodą Ministra Przemysłu otwierać i zwijać lokalne stacje geologiczne i geofizyczne w ramach zatwierdzonych kredytów.

Personel Państwowego Instytutu Geologicznego składa się z pracowników naukowych i administracyjnych.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Przemysłu.

1.
Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2.
Jednocześnie traci moc obowiązującą dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 marca 1938 r. o państwowej służbie geologicznej (Dz. U. R. P. Nr 22, poz. 193).
3.
Do czasu wydania statutów przewidzianych w art. 5 i 14 niniejszego dekretu zachowują moc obowiązującą statuty Państwowej Rady Geologicznej i Państwowego Instytutu Geologicznego, wydane na podstawie dekretu wymienionego w ust. 2.