Państwowa służba geologiczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.22.193

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1938 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 31 marca 1938 r.
o państwowej służbie geologicznej.

Na podstawie art. 74 ustawy konstytucyjnej postanawiam co następuje:

Przepisy ogólne.

Państwowa służba geologiczna polega na prowadzeniu planowych i systematycznych badań geologicznych na ziemiach Rzeczypospolitej w celu poznania złóż surowców mineralnych kraju i umożliwienia praktycznego ich spożytkowania dla gospodarstwa narodowego.

Podstawową służbę geologiczną sprawują:

1)
Państwowa Rada Geologiczna,
2)
Państwowy Instytut Geologiczny,

podległe Ministrowi Przemysłu i Handlu.

Państwowa Rada Geologiczna.

(1)
Państwowa Rada Geologiczna inicjuje i koordynuje prace geologiczne, określone w art. 1, oraz kontroluje ich postępy.
(2)
W szczególności do zakresu działania Rady należy:
1)
ustalanie ogólnego planu prac geologicznych, kolejności ich wykonywania i środków potrzebnych na ich realizację,
2)
opiniowanie przedstawionego przez Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego rocznego programu prac Instytutu,
3)
rozpatrywanie rocznych sprawozdań Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego i składanie Ministrowi Przemysłu i Handlu związanych z tymi sprawozdaniami wniosków,
4)
opiniowanie preliminarza budżetowego państwowej służby geologicznej,
5)
wydawanie opinii o kandydatach, przedstawionych przez Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego na stanowiska naukowe w Instytucie,
6)
opracowywanie wniosków, dotyczących koordynacji prac państwowej służby geologicznej z badaniami geologicznymi prowadzonymi przez instytucje naukowe oraz inne instytucje lub osoby w celach naukowych bądź praktycznych,
7)
rozpatrywanie wszelkich spraw w zakresie geologicznego badania kraju, zleconych przez Ministra Przemysłu i Handlu lub wniesionych przez przewodniczącego Rady.
(3)
Uchwały Państwowej Rady Geologicznej przedstawia Ministrowi Przemysłu i Handlu przewodniczący Rady, podając je równocześnie do wiadomości Dyrektorowi Państwowego Instytutu Geologicznego.
(1)
Państwowa Rada Geologiczna składa się z przedstawicieli zrzeszeń i instytucji naukowych i gospodarczych oraz z delegatów ministerstw i instytucji państwowych, wymienionych w statucie Rady. Członków Rady spośród przedstawicieli zrzeszeń i instytucji naukowych i gospodarczych powołuje i odwołuje Minister Przemysłu i Handlu.
(2)
Przewodniczącego Rady i jego zastępców powołuje i odwołuje Minister Przemysłu i Handlu.
(3)
Szczegółową organizację Państwowej Rady Geologicznej ustali statut, wydany przez Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z interesowanymi ministrami.
(4)
Członkom Rady służy prawo do zwrotu kosztów przejazdów oraz do diet według norm, ustalonych w statucie. Ponadto statut może przewidywać wynagrodzenie członków Rady za udział w posiedzeniach, jak również za specjalne czynności zlecone.
(5)
Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego jest z urzędu członkiem Państwowej Rady Geologicznej.

Państwowy Instytut Geologiczny.

Do zakresu działania Państwowego Instytutu Geologicznego należy:

1)
wykonywanie zdjęć geologicznych i geofizycznych oraz innych badań z dziedziny geologii ogólnej i geofizyki,
2)
prowadzenie poszukiwań górniczo-geologicznych złóż surowców mineralnych oraz wykonywanie innych prac z dziedziny geologii i geofizyki stosowanych,
3)
opracowywanie wniosków w sprawie racjonalnego użytkowania i ochrony złóż surowców mineralnych,
4)
opracowywanie dla władz państwowych i samorządowych opinii z zakresu geologii stosowanej,
5)
tworzenie i kompletowanie zbiorów geologicznych, petrograficznych, paleontologicznych, kopalin użytecznych oraz gromadzenie innych materiałów, jak rejestry przekrojów otworów wiertniczych itp.,
6)
opracowywanie i wydawanie map geologicznych w zakresie geologii ogólnej i stosowanej oraz geofizyki stosowanej,
7)
współpraca z innymi placówkami, prowadzącymi naukowe i praktyczne badania geologiczne w celach uzgodnienia prac i ujęcia ich w plan ogólny (art. 3 ust. 2 pkt 1),
8)
gromadzenie materiałów i informacyj o poszukiwaniach i eksploatacji złóż surowców mineralnych w innych krajach.
(1)
Państwowy Instytut Geologiczny za zwrotem kosztów udziela porad i informacyj oraz przeprowadza w razie potrzeby związane z tym badania na życzenie przedsiębiorstw państwowych, samorządowych i w miarę możności osób prywatnych, wydaje kopie odcinków map oraz komunikuje wyniki swych badań, jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie interes publiczny.
(2)
W przypadkach wyjątkowych, ustalonych przez Ministra Przemysłu i Handlu, Państwowy Instytut Geologiczny może udzielać informacyj lub przeprowadzać badania bezpłatnie.
(1)
Na czele Państwowego Instytutu Geologicznego stoi Dyrektor, mianowany przez Ministra Przemysłu i Handlu spośród osób, które wykazały się pracami w zakresie geologii stosowanej i organizacji badań geologicznych.
(2)
Do zakresu działania Dyrektora należy:
1)
kierownictwo sprawami naukowymi i administracyjnymi Instytutu,
2)
przedstawianie Państwowej Radzie Geologicznej spraw jej zastrzeżonych (art. 3),
3)
przedstawianie Ministrowi Przemysłu i Handlu rocznego programu prac Instytutu, sprawozdań rocznych z prac, wykonanych przez Instytut, oraz wszelkich spraw i wniosków, wymagających zatwierdzenia Ministra Przemysłu i Handlu, z powołaniem się na odpowiednie uchwały Państwowej Rady Geologicznej,
4)
przedstawianie Ministrowi Przemysłu i Handlu wniosków w sprawach osobowych pracowników Instytutu z załączeniem przy wnioskach, dotyczących kandydatów na stanowiska naukowe, opinii Państwowej Rady Geologicznej,
5)
przedstawianie Ministrowi Przemysłu i Handlu rocznych preliminarzy budżetowych i zamknięć rachunkowych,
6)
reprezentowanie Instytutu na zewnątrz, w szczególności na geologicznych zjazdach międzynarodowych.

Szczegółową organizację Instytutu ustali statut, wydany przez Ministra Przemysłu i Handlu.

Państwowy Instytut Geologiczny może za zgodą Ministra Przemysłu i Handlu otwierać i zwijać lokalne stacje geologiczne w ramach zatwierdzonych kredytów.

Personel Państwowego Instytutu Geologicznego składa się z pracowników naukowych i administracyjnych. Do personelu naukowego zalicza się pracowników posiadających ukończone wyższe studia w zakresie geologii, geofizyki, górnictwa, chemii i nauk pokrewnych, wykonywających prace naukowo-badawcze.

Przepisy końcowe.

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrowi Przemysłu i Handlu.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 czerwca 1927 r. o Państwowym Instytucie Geologicznym (Dz. U. R. P. Nr 65, poz. 574).